پژوهشنامه علوم انسانی-دانشگاه شهید بهشتی, دوره (1), شماره (38), سال (2003-8) , صفحات (87-110)

عنوان : ( امرای مغول واسلام گرایی در دوره ایلخانان )

نویسندگان: جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امرای مغول که اکثرا از میان اشراف قبایلی ترک-مغول برخاسته بودند،در تحولات امپراتوری چنگیز خان وخاندان او،از جمله در حکومت ایلخانان نقش تعیین کننده ای داشتند.یکی از مهم ترین این تحولات مسأله مسلمان شدن مغولان ورسمیت یافتن اسلام از سوی حکومت ایلخانان است.در این مقاله کوشش شده تا رابطه امرای مغول با این موضوع مورد توجه قرار گیرد وسیر واکنش ها وتحول شخصیت مذهبی آن ها در جریان اسلام گرایی مغولان مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, امرای مغول, ایلخانان, اسلام گرایی, تشیع, امیر نوروز, امیر چوپان, غازان خان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018696,
author = {عباسی, جواد},
title = {امرای مغول واسلام گرایی در دوره ایلخانان},
journal = {پژوهشنامه علوم انسانی-دانشگاه شهید بهشتی},
year = {2003},
volume = {1},
number = {38},
month = {August},
issn = {1735-4528},
pages = {87--110},
numpages = {23},
keywords = {امرای مغول،ایلخانان،اسلام گرایی،تشیع،امیر نوروز،امیر چوپان،غازان خان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امرای مغول واسلام گرایی در دوره ایلخانان
%A عباسی, جواد
%J پژوهشنامه علوم انسانی-دانشگاه شهید بهشتی
%@ 1735-4528
%D 2003

[Download]