کنگره طرح احیای ربع رشیدی و فرهنگ وتمدن ایران عصر ایلخانی , 2005-05-18

عنوان : ( آسیب شناسی وقف در عصر ایلخانان )

نویسندگان: جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده وقف همواره یکی ازپشتوانه‌های مهم فرهنگ وتمدن ایرانی دردوران پس از اسلام بوده است. در عهد مغول با توجه به وسعت ویرانی‌ها وآشفتگی‌ها و نیز سلطه عنصر غیرمسلمان و بیگانه با این فرهنگ وتمدن،آنچه به اتکای وقف انجام گرفت، اهمیت دوچندان می‌یابد. به عبارت دیگر در ایران این زمان، وقف عاملی زیربنایی و اساسی در جلوگیری از گسست تمدنی و فرهنگی و تضمین‌کننده تداوم نسبی آن بود. جلوه‌های این موضوع را می‌توان در ایجاد مجموعه‌هایی نظیر ربع رشیدی، شنب غازانی و شهرسلطانیه مشاهده کرد. با این همه آن طورکه از اخبار و آگاهی‌های تاریخی برمی‌آید، اجرای سنت وقف و حفظ موقوفات در این عصربا چالش‌ها، نابسامانی‌ها و فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است. مقاله حاضر با فرض گرفتن وجود این وضعیت، به بررسی و تحلیل دلایل و عوامل آن می پردازد. لازم به ذکراست که تمرکز این مقاله عمدتاً براوضاع مناطقی از ایران است که تحت سلطه مستقیم حکومت ایلخانی قرارداشتند؛ چه وضعیت اوقاف در قلمرو حکومت‌های محلی این عصر، نظیر قراختاییان کرمان، اتابکان یزد، آل‌کرت، سلجوقیان روم و... از جهاتی متفاوت و در خور بررسی‌های جداگانه می‌باشد.

کلمات کلیدی

, ایلخانان, وقف, آسیب شناسی, مالکیت, سودجویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018697,
author = {عباسی, جواد},
title = {آسیب شناسی وقف در عصر ایلخانان},
booktitle = {کنگره طرح احیای ربع رشیدی و فرهنگ وتمدن ایران عصر ایلخانی},
year = {2005},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ایلخانان،وقف،آسیب شناسی،مالکیت،سودجویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آسیب شناسی وقف در عصر ایلخانان
%A عباسی, جواد
%J کنگره طرح احیای ربع رشیدی و فرهنگ وتمدن ایران عصر ایلخانی
%D 2005

[Download]