آبیاری و زهکشی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (11-21)

عنوان : ( بررسی خصوصیات بارش های جوی به منظور استفاده های زراعی (مطالعه موردی دشت مشهد- چناران) )

نویسندگان: امین علیزاده , اتنا روشنی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تمامی مناطق کشاورزی تعیین پارامترهای فصل بارش از جمله تاریخ شروع بارش ها، تاریخ پایان فصل بارش و یا تعیین تداوم دوره های خشکی 1340 ایستگاه اقل یم شناس ی شهر - بین بارندگی ها از اهمیت فراوانی برخوردار میباشد. در این تحقیق از داده های روزانه بارش برای دوره زمانی 1387 مشهد برای بدست آوردن پارامترهای فوق استفاده شده است. تاریخ شروع بارش ها با استفاده از 7 روش مختلف که تعدادی از آنها بر پای ه مقدار بارش تجمعی و بعضی بر پایه روابط بین بارندگی و تبخیر و تعرق پتانسیل میباشند، محاسبه و در انتها یک روش ترکیبی ب ا توجه به شر ایط منطقه ، بر ای محاسبه این پارامترها ارائه شده است. همچنین برای تمامی سالها برای هر روش چنانچه تاریخ شروع محاسبه شده بر اساس تعریف، اشتباه بوده آن سال مشخص شده است. تاریخ پایان فصل بارش نیز با 2 فرضیه بررسی و سپس با توجه به تاریخ های شروع با فرضیه ترکیبی و تار یخ های پای ان ب ا روش دوم، طول فصل رویش معین شده که با توجه به این بررس یها به طور متوسط شروع فصل بارش در مشهد ششم آذرماه است و طول دوره بارش 185 روز خواهد بود. در انتها نیز اثر تغییر اقلیم بر تاریخ شروع و پایان فصل بارش و طول دوره بارندگی مورد بررسی قرار گرفته است که این بررسی نشان میدهد تغییر اقلیم تأثیر چندانی بر پارامترهای فصل بارش نداشته است

کلمات کلیدی

, شروع بارندگی, پایان بارندگی, طول فصل بارش, شروع اشتباه, تغییر اقلیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018701,
author = {علیزاده, امین and روشنی, اتنا and بنایان اول, محمد},
title = {بررسی خصوصیات بارش های جوی به منظور استفاده های زراعی (مطالعه موردی دشت مشهد- چناران)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2010},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7942},
pages = {11--21},
numpages = {10},
keywords = {شروع بارندگی، پایان بارندگی، طول فصل بارش، شروع اشتباه، تغییر اقلیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات بارش های جوی به منظور استفاده های زراعی (مطالعه موردی دشت مشهد- چناران)
%A علیزاده, امین
%A روشنی, اتنا
%A بنایان اول, محمد
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2010

[Download]