پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2010-11) , صفحات (148-155)

عنوان : ( تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها )

نویسندگان: جواد بیات کوهسار , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , رشید صفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر جایگزینی تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاو‌های شیری، تعداد 8 راس گاو شیرده هلشتاین با میانگین روز‌های شیر دهی 15 ±75 و وزن زنده 50 ±550 کیلو‌گرم در قالب یک طرح مربع لاتین 4×4 به چهار تیمار غذایی شامل جیره‌های حاوی 0، 5، 10 و 15 درصد تفاله خشک مرکبات اختصاص داده شد. طول هر دوره 21 روز شامل 14 روز دوره عادت پذیری و 7 روز دوره نمونه گیری بود. افزایش سطح تفاله مرکبات در جیره اثر معنی داری بر مصرف ماده خشک روزانه نداشت، هر چند با افزایش سطح تفاله، مصرف ماده خشک روند کاهشی نشان داد. قابلیت هضم ماده خشک، دیواره سلولی، چربی خام، تولید شیر و ترکیبات آن، گلوکز پلاسما و نیتروژن اوره ای خون تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. غلظت تری گلیسرید خون گاو ها در تیمار 2 و 4 به طور معنی داری بالاتر از تیمار 1 و 3 بود (05/0(P<. غلظت نیتروژن آمونیاکی تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت اما pH مایع شکمبه در تیمار 1 و 2 به طور معنی داری پایینتر از تیمار 3 و 4 بود. میانگین غلظت نیتروژن آمونیاکی برای تیمارهای 1، 2، 3 و 4 به ترتیب 08/20، 96/19، 53/19 و 01/19 میلی‌گرم در دسی لیتر و pH مایع شکمبه 45/6 ، 52/6 ، 69/6 و 71/6 بود. زمان مصرف خوراک، زمان نشخوار و کل فعالیت جویدن تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت، هرچند با افزایش سطح تفاله خشک مرکبات در جیره زمان نشخوار و کل فعالیت جویدن روند افزایشی و زمان مصرف خوراک روند کاهشی داشت. با توجه به عدم کاهش عملکرد دام در اثر جایگزینی تفاله با جو، استفاده از این تولید فرعی مادامیکه توجیه اقتصادی داشته باشد، قابل توصیه است.

کلمات کلیدی

, تفاله خشک مرکبات, گاو شیریف تولید, متابولیت های خون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018703,
author = {بیات کوهسار, جواد and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and طهماسبی, عبدالمنصور and صفری, رشید},
title = {تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-3106},
pages = {148--155},
numpages = {7},
keywords = {تفاله خشک مرکبات، گاو شیریف تولید، متابولیت های خون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها
%A بیات کوهسار, جواد
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A صفری, رشید
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2010

[Download]