حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (2), سال (2010-12) , صفحات (145-151)

عنوان : ( تنوع گونهای کنه ها و تغییرات انبوهی جمعیت گونه های زیان آور غالب روی هشت رقم پسته در شهرستان مهولات، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: مجتبی بوتیمار , حسین صادقی نامقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای 1386 و 1387، تنوع گونهای کنههای پسته با جمعآوری نمونههای متعدد از باغهای پسته در نقاط مختلف شهرستان مهولات برای اولین بار بررسی گردید. هشت رقم پسته شامل اکبری، اوحدی، بادامی سفید، برگ سیاه، قرمز، کله قوچی، گرمه و ممتاز از لحاظ شدت آلودگی به دو گونه از کنههای زیانآور غالب در باغ پسته ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان مهولات در طول فصل رشد مورد مقایسه قرار گرفتند. در این بررسی9 گونه کنه متعلق به 9 جنس، 7 خانواده و 3 راسته شناسایی شدند که چهار گونه از آنها گیاهخوار بودند. گونه ی Shevtchenkella recki (Bagd.) برای ایران و گونه های Typhlodromus bagdasarjani Wainstein & Arutunjan و Tyrophagus brevicrinatus Robertson برای استان و کلیه نمونهها برای شهرستان ثبت جدید اعلام می شوند. در بین گونه های گیاهخوار، Sh. recki و Tenuipalpus granati Sayed گونه های غالب شناخته شدند. تجزیه واریانس تفاوت آلودگی ارقام مختلف پسته به جمعیت کنه های گیاهخوار غالب را در سطح احتمال 5 % معنیداری نشان داد. رقمهای قرمز، اوحدی و کله قوچی بیشترین و رقم گرمه کمترین آلودگی را به کنههای گیاهخوار غالب داشتند. در این بررسی بیشترین آلودگی به کنه های گیاه خوار در ماههای مرداد و شهریور دیده شد. در بین ارقام مختلف پسته کمترین و بیشترین تراکم جمعیت کنه Sh. recki بترتیب در رقم های گرمه و کله قوچی و در مورد کنه Tenuipalpus granati Sayed ، کمترین و بیشترین انبوهی جمعیت بترتیب روی گرمه و رقم اوحدی ثبت گردید. انبوهی جمعیت هر دو گونه کنه در سطح زیرین برگهای پسته در ارقام مختلف بیشتر بود.

کلمات کلیدی

, پسته, کنه های زیان آور و مفید, انبوهی جمعیت, Shevtchenkella recki, Tenuipalpus granati
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018708,
author = {بوتیمار, مجتبی and صادقی نامقی, حسین},
title = {تنوع گونهای کنه ها و تغییرات انبوهی جمعیت گونه های زیان آور غالب روی هشت رقم پسته در شهرستان مهولات، استان خراسان رضوی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2010},
volume = {24},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-4749},
pages = {145--151},
numpages = {6},
keywords = {پسته، کنه های زیان آور و مفید، انبوهی جمعیت، Shevtchenkella recki، Tenuipalpus granati},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تنوع گونهای کنه ها و تغییرات انبوهی جمعیت گونه های زیان آور غالب روی هشت رقم پسته در شهرستان مهولات، استان خراسان رضوی
%A بوتیمار, مجتبی
%A صادقی نامقی, حسین
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2010

[Download]