حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (2), سال (2010-12) , صفحات (210-218)

عنوان : ( مطالعه فونستیک کنه های زیان آور درختان پهن برگ فضا های سبز شهرستان مشهد )

نویسندگان: سارا شیخ الاسلام زاده , حسین صادقی نامقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی سال های 1387 و 1388 تنوع گونه ای کنه های زیان آور درختان پهن برگ سایه دار و درختچه های زینتی فضا های سبز مشهد مورد مطالعه قرار جمع آوری و شناسایی شدند . Eriophyidae و Tenuipalpidae ،Tetranychidae گرفت. در این بررسی 13 گونه و 10 جنس متعلق به سه خانواده در فهرست ذیل گونههایی که با یک و دو ستاره مشخص شدهاند به ترتیب برای خراسان رضوی و ایران جدید میباشند. 1-Eriophyidae: Schevtchenkella ulmi* Farkas,1960 ; Aceria fraxinivora Nalepa, 1909; Aculops knowltoni** Keifer, 1964 ; 2-Tetranychidae: Schizotetranychus hindustanicus** Hirst,1924; Eutetranychus orientalis Klein,1936; Eutetranychus africanus** Tucker, 1926; Oligonychus yothersi** Mc Gregore,1914; Oligonychus mangiferus** Rahman & Sapra, 1940; Eotetranychus willametti Ewing; Panonychus ulmi Koch 1836; Tetranychus turkestani Ugrov & Nikolaskii, 1937; Tetranychus urticae Koch, 1836; 3-Tenuipalpidae: Cenopalpus pulcher Canestrini & Fanzago, 1876. ایران ،Tenuipalpidae ، Eriophyidae ،Tetranychidae ، واژه های کلیدی: فضای سبز

کلمات کلیدی

, فضای سبز, کنه, Tetranychidae , Eriophyidae , Tenuipalpidae, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018709,
author = {شیخ الاسلام زاده, سارا and صادقی نامقی, حسین},
title = {مطالعه فونستیک کنه های زیان آور درختان پهن برگ فضا های سبز شهرستان مشهد},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2010},
volume = {24},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-4749},
pages = {210--218},
numpages = {8},
keywords = {فضای سبز، کنه،Tetranychidae ، Eriophyidae ، Tenuipalpidae، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه فونستیک کنه های زیان آور درختان پهن برگ فضا های سبز شهرستان مشهد
%A شیخ الاسلام زاده, سارا
%A صادقی نامقی, حسین
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2010

[Download]