نقد ادبی, دوره (2), شماره (6), سال (2009-9) , صفحات (71-128)

عنوان : ( مخاطب شناسی حافظ در سده های هشتم و نهم بر اساس تاریخ ادبی هرمنوتیک )

نویسندگان: محمدافشین وفایی , محمود فتوحی رودمعجنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریة تاریخ ادبی هرمنوتیکی به جای سرگذشت مؤلف و متن، «تاریخ خوانندگان متن» یا «تاریخ ادبیات مخاطبان» را پیشنهاد می دهد. از این دیدگاه، عیار ادبیت یک متن مثلاً دیوان حافظ بر اساس میزان سرزندگی، پویایی و قابلیت مکالمه‌اش با نسلهای روزگاران مختلف سنجیده می‌شود. پس مورخ ادبی، باید «تاریخ تأثیر» حافظ در مخاطبان پس از خود را به نگارش درآورد. او با این کار در حقیقت تاریخ «حیات دیوان حافظ» و «تاریخ معانی شعر حافظ» یعنی سرگذشت یک متن پس از تولد، و حرکت آن در تاریخ را می‌نویسد. این مقاله از رهگذر بازشناسی خوانندگان حافظ در سدة نهم به بررسی پژواک صدای این شاعر در یک سده پس از مرگ وی می‌پردازد و بر اساس اطلاعات بدست آمده از منابع سدة نهم، خوانندگان را بر مبنای نوع خوانشی که از کلام حافظ دارند رده‌بندی می‌کند. همچنین پایگاه اجتماعی حافظ را بر اساس اطلاعات زندگینامه‌ای و نیز القاب و عناوینی که به حافظ می‌دهند نشان می‌دهد و در نهایت سیر تطور موقعیت و معنای شعر حافظ را از سادگی به پیچیدگی و از گفتمان ادبی به درون گفتمان قدسی به تصویر می‌کشد.

کلمات کلیدی

, حافظ, تاریخ ادبی هرمنوتیک, مخاطب‌شناسی, سدة هشتم و نهم هجری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018713,
author = {محمدافشین وفایی and فتوحی رودمعجنی, محمود},
title = {مخاطب شناسی حافظ در سده های هشتم و نهم بر اساس تاریخ ادبی هرمنوتیک},
journal = {نقد ادبی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {6},
month = {September},
issn = {2008-0360},
pages = {71--128},
numpages = {57},
keywords = {حافظ، تاریخ ادبی هرمنوتیک، مخاطب‌شناسی، سدة هشتم و نهم هجری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مخاطب شناسی حافظ در سده های هشتم و نهم بر اساس تاریخ ادبی هرمنوتیک
%A محمدافشین وفایی
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2009

[Download]