مدلسازی گیاه آب خاک و هوا , 2010-11-14

عنوان : ( پیشبینی تغییرات اقلیم در حوضه کشف رود استان خراسان طی دوره های آماری با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری )

نویسندگان: نسرین سیاری , امین علیزاده , محمد بنایان اول , مسعود رضا حسامی کرمانی , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه گرم شدن زمین یکی از سمایلی است کهجهان با آن مواجهه شده است. پیشبینی تغییر اقلیم در اینده امری ضروری به حساب می اید. مدلهای اقلیمی مهمترین منبع برای دستیابی به اقلیم آینده میباشند ولی با توجه به دارا بودن قدرت تفکیک پایین، این مدلها قابل استفاده در مطلالعات محلی و کاربردی نمی باشند. یکی از روشهای افزایش قدرت تفکیک این مدل ها ریز مقیاس نمودن خروجی آنها می باشد. در این تحقیق دادههای درجه حرارت حداقل، حداکثر و بارش در سه دوره آماری پیش بینی و با دوره سی سال اخیر مقایسه شدند نتایج واسنجی و ارزیابی دما نشان دادند که اختلاف بین نتایج مدل و دادهای مشاهده شده در ماههای گرم سال کمتر از ماههای سرد سال میباشند که این بدان معنی است که دما در ماههای گرم سال پایداری بیشتری نسبت به ماههاس سرد سال دارد.

کلمات کلیدی

, مدلهای گردش عمومی اتمسفر, ریزمقیاس نمایی آماری, تغییر اقلیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018751,
author = {سیاری, نسرین and علیزاده, امین and بنایان اول, محمد and مسعود رضا حسامی کرمانی and فریدحسینی, علیرضا},
title = {پیشبینی تغییرات اقلیم در حوضه کشف رود استان خراسان طی دوره های آماری با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری},
booktitle = {مدلسازی گیاه آب خاک و هوا},
year = {2010},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مدلهای گردش عمومی اتمسفر، ریزمقیاس نمایی آماری، تغییر اقلیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیشبینی تغییرات اقلیم در حوضه کشف رود استان خراسان طی دوره های آماری با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری
%A سیاری, نسرین
%A علیزاده, امین
%A بنایان اول, محمد
%A مسعود رضا حسامی کرمانی
%A فریدحسینی, علیرضا
%J مدلسازی گیاه آب خاک و هوا
%D 2010

[Download]