دانشکده دندانپزشکی مشهد, دوره (34), شماره (3), سال (2010-6) , صفحات (197-208)

عنوان : ( ارزیابی هیستولوژیک و مرفومتریک اثرات Bio-oss و Cerasorb بر حفظ ریج باقیمانده به دنبال کشیدن دندان در سگ )

نویسندگان: مهرداد رادور , حبیب الله قنبری , نصرالله ساغروانیان , نیره شادمان , کامران سرداری , احسان برادران ناصری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دونبال کشیدن دندان ریج آلوئولار تحلیل میرود و باعث عدم کفایت حجم استخوان برای کاشت ایمپلنت میشود. هدف این مطالعه ارزیابی هیستومورفومتریک تاثیر Bio-oss و Cerasorb در پیشگیری یا کاهش تحلیل ریج آلوئولار به دنبال کشیدن دندان و مقایسه ان با ساکت دندان بدون ماده به عنوان کنترل در یک مدل حیوانی (سگ) بود. در این مطالعه حیوانی از 5 قلاده سگ 2-3 ساله سالم و بالغ استفاده شد. دندانهای پرمولر دوم و سوم فک پائین سگها پس از تهیه فلپ در آورده شد، 13 حفره به عنوان کنترل بدون قرار دادن ماده و بقیه حفرات با استقرار Bio-oss و Cerasorb به عنوان مورد در نظر گرفته شدند. پس از 6 ماه از جراحی تمام حفرات گروه کنترل و گروهای مورد بدون هیچ مشکلی ترمیم شدند. پس از شش ماه سگها قربانی شده و قالب گیری ثانویه از فک سگها به عمل آمد. نتایج طرح با آزمونهای ANOVA و Kruskal-wallis مورد آنالیز قرار گرفتند. بررسی های هیستوپاتولوژیک شامل ارزیابی کیفیت استخوان بدست آمده و بررسی حضور بقایای بیومتریک جذب نشده بود. میانگین تحلیل کرست باکال و میانگین تحلیل کرست لینگوال و تغییرات عرض ریج در گروه کنترل با گروههای مورد اختلاف آماری معنی داری نداشت. بررسی هیستوپاتولوژیک نشان داد در تمام سه گروه کورتکس استخوانی باکال نازک تر و دارای دانسیته کمتری از سمت لینگوال بود. نتایج این مطالعه نشان داد که تحلیل افقی و عمودی ریج آلوئولار پس از کشیدن دندان در سه گروه حتی در محل های کنترل حداقل بود.

کلمات کلیدی

, تحلیل استخوان آلئول, باز سازی استخوان, بهبود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018765,
author = {مهرداد رادور and حبیب الله قنبری and نصرالله ساغروانیان and نیره شادمان and سرداری, کامران and احسان برادران ناصری},
title = {ارزیابی هیستولوژیک و مرفومتریک اثرات Bio-oss و Cerasorb بر حفظ ریج باقیمانده به دنبال کشیدن دندان در سگ},
journal = {دانشکده دندانپزشکی مشهد},
year = {2010},
volume = {34},
number = {3},
month = {June},
issn = {1560-9286},
pages = {197--208},
numpages = {11},
keywords = {تحلیل استخوان آلئول، باز سازی استخوان، بهبود.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی هیستولوژیک و مرفومتریک اثرات Bio-oss و Cerasorb بر حفظ ریج باقیمانده به دنبال کشیدن دندان در سگ
%A مهرداد رادور
%A حبیب الله قنبری
%A نصرالله ساغروانیان
%A نیره شادمان
%A سرداری, کامران
%A احسان برادران ناصری
%J دانشکده دندانپزشکی مشهد
%@ 1560-9286
%D 2010

[Download]