هجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2008-08-24

عنوان : ( بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , ابراهیم کازرونی منفرد , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود (Cicer arietinum L.) تیپ کابلی بر رشد رویشی آفتابگردان (Helianthus annus) و ذرت (‌Zea mays) در محیط کنترل شده، آزمایشی در سال 1385 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. دو آزمایش مجزا به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. در هر دو آزمایش فاکتور اول شامل 4 رقم نخود تیپ کابلی به نام های کرج 31-60-12، فیلیپ 482-84، جم و482 ILC به همراه شاهد (بدون بقایا) بود که در ترکیب با 3 تاریخ کاشت گونه های زراعی آفتابگردان و ذرت روی بقایای ریشه نخود (همزمان با برداشت، دو هفته پس از برداشت و چهار هفته پس از برداشت اندام های هوایی نخود) به عنوان فاکتور دوم قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته، وزن خشک ساقه و وزن خشک اندام هوایی آفتابگردان (6 هفته پس از کاشت) به شکل معنی داری تحت تاثیر بقایای ریشه ارقام نخود قرار گرفت. به طوری که کمترین ارتفاع بوته آفتابگردان از کشت در بقایای ریشه ارقام نخود فیلیپ و ILC حاصل شد که به ترتیب 7/13 و1/11 درصد نسبت به شاهد کاهش نشان دادند. تاریخ کاشت آفتابگردان روی بقایای ریشه نخود نیز سطح برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک اندام هوایی و نسبت وزن ریشه به اندام هوایی آن را از نظر آماری تغییر داد. به صورتی که کمترین سطح برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک اندام هوایی آفتابگردان و همچنین بیشترین نسبت ریشه به اندام های هوایی آن در سومین زمان کاشت حاصل شد. رفتار ذرت مشابه آفتابگردان نبود. به طوری که بقایای ریشه ارقام نخود جم و ILC، کمترین مقدار ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ساقه ذرت و نیز بیشترین نسبت وزنی ریشه به اندام هوایی آن را (6 هفته پس از کاشت) از لحاظ آماری نشان دادند. همچنین اثر تاریخ کاشت ذرت روی بقایای ریشه ارقام نخود نیز معنی دار شد. اولین تاریخ کاشت ذرت (همزمان با برداشت اندام های هوایی نخود) کمترین وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ساقه و نسبت ریشه به اندام هوایی آن را حاصل کرد، ولی کمترین سطح برگ مربوط به دومین تاریخ کاشت (2 هفته پس از برداشت اندام های هوایی نخود) بود. بنابراین ذرت در مقایسه با آفتابگردان حساسیت بیشتری به کشت داخل بقایای ارقام نخود از خود نشان داد و تاثیر این بازدارندگی در تاریخ کشت اول بیشتر بود.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: آفتابگردان, ارقام نخود, بقایای ریشه, تناوب زراعی, دگرآسیبی, ذرت, مدیریت تلفیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018766,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and کازرونی منفرد, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده},
booktitle = {هجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2008},
location = {همدان - دانشگاه بوعلی سینا, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: آفتابگردان، ارقام نخود، بقایای ریشه، تناوب زراعی، دگرآسیبی، ذرت، مدیریت تلفیقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A کازرونی منفرد, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J هجدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2008

[Download]