سومین همایش علوم علف های هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( مطالعه پاسخ علف های هرز سوروف و گاوپنبه به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور بررسی پاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در دوزهای صفر (شاهد)، 125/0، 25/0، 5/0، 1، 2 و 3 لیتر در هکتار، پژوهشی در سال 88-1387 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار و دو مرتبه در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. نتایج نشان داد که درصد بقاء، ارزیابی چشمی (بر اساس سیستم EWRC)، ارتفاع بوته و سطح برگ علف های هرز به طور معنی داری (01/0P≤) تحت تأثیر دوز علف کش ها قرار گرفت. منحنی های واکنش به دوز زیست توده سوروف (نسبت به شاهد) تحت تیمار هر دو علف کش شبیه بود، ولی زیست توده گاوپنبه پاسخ متفاوتی به دوز علف کش ها نشان داد. به طوری که برای50 درصد کاهش زیست توده گاوپنبه حدود 7/1 برابر نیکوسولفورون بیشتری در مقایسه با گلیفوسیت مورد نیاز بود. در مجموع، با توجه به مقدار کم ماده فعال در فرمولاسیون نیکوسولفورون و انتخابی بودن آن نسبت به گلیفوسیت، استفاده از این علف کش در کنترل سوروف و گاوپنبه در ذرت قابل توصیه است.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: ارزیابی چشمی, زیست توده, واکنش به
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018767,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and اسکندر زند},
title = {مطالعه پاسخ علف های هرز سوروف و گاوپنبه به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون},
booktitle = {سومین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: ارزیابی چشمی، زیست توده، واکنش به دوز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه پاسخ علف های هرز سوروف و گاوپنبه به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A اسکندر زند
%J سومین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2010

[Download]