سومین همایش علوم علف های هرز ایران , 2010-02-17

عنوان : ( بررسی تأثیر برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , سید احمد حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی کارایی برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی، آزمایشی در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد سراسری علف کش (تیمار استاندارد)، کولتیواسیون تنها (بین ردیف)، کابرد نواری علف کش (روی ردیف)، تلفیق کولتیواسیون+کاربرد نواری به همراه شاهد آلوده و شاهد عاری از علف های هرز بودند. در تیمارهای علف کشی، متریبوزین (سنکور) در زمان قبل از سبز شدن سیب زمینی به میزان 1200 گرم ماده تجاری در هکتار مصرف شد. در تیمار نواری، عرض نوار سمپاشی 25 سانتی متر بود. تیمارهای کولتیواسیون نیز سه هفته پس از سبز شدن سیب زمینی توسط کولتیواتور پنجه غازی انجام شد. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مختلف بر درصد کنترل و زیست توده علف های هرز، شاخص سطح برگ و عملکرد سیب زمینی معنی دار بود، به طوری که بالاترین درصد کنترل علف های هرز و در نتیجه آن بیشترین عملکرد غده سیب زمینی به ترتیب در تیمارهای شاهد عاری از علف های هرز، علف کش سراسری، تلفیق علف کش نواری+کولتیواسیون، علف کش نواری، کولتیواسیون تنها به دست آمد. علی رغم کاهش درصد کنترل علف های هرز و در نتیجه کاهش جزئی عملکرد سیب زمینی در تیمار تلفیقی نسبت به تیمار سراسری، میزان مصرف علف کش 66 درصد کاهش یافت که این مسأله از نظر اقتصادی و زیست محیطی حائز اهمیت است.

کلمات کلیدی

, کاربرد سراسری, کاربرد نواری, کولتیواتور, متریبوزین, مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018768,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and راشدمحصل, محمدحسن and حسینی, سید احمد},
title = {بررسی تأثیر برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)},
booktitle = {سومین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2010},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {کاربرد سراسری، کاربرد نواری، کولتیواتور، متریبوزین، مدیریت تلفیقی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A حسینی, سید احمد
%J سومین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2010

[Download]