چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( بهینه سازی میزان گرافیت زایی و کاربید زایی چدن های غیر آلیاژی در سرعت های سرد کردن بالا به روش طراحی آزمایش تاگوچی )

نویسندگان: شادی کلاهگرآذری , خاطره عدالتی , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق از روش تاگوچی (با ارائه اورتوگونال L˝32(2x43x8)) برای بهینه سازی شرایط تولید چدن خاکستری و به عبارتی چدن غیر تبریدی جهت کاهش میزان کاربید، افزایش میزان گرافیت، نزدیک کردن اندازه متوسط گرافیت ها به اندازه اسمی مناسب و یکنواخت کردن توزیع اندازه گرافیت ها در ریزساختار چدن، در سرعت های سرد کردن بالاتر از حدود بحرانی استفاده شد. پارامترهای آزمایش در محدوده 45/3 تا 80/3 درصد برای مقدار کربن در ترکیب شیمیایی چدن(C) ، 1350 تا 1450 درجه سیلیسیوس برای دمای بارریزی (T) ، صفر تا 5/0 درصد برای مقدار مواد جوانه زا (N) ، 2/0 تا ...........

کلمات کلیدی

, چدن خاکستری, گرافیت زایی, کاربید زایی, ریزساختار, نرخ سرد کردن, تاگوچی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018771,
author = {کلاهگرآذری, شادی and عدالتی, خاطره and کیانی رشید, علیرضا},
title = {بهینه سازی میزان گرافیت زایی و کاربید زایی چدن های غیر آلیاژی در سرعت های سرد کردن بالا به روش طراحی آزمایش تاگوچی},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چدن خاکستری، گرافیت زایی، کاربید زایی، ریزساختار، نرخ سرد کردن، تاگوچی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی میزان گرافیت زایی و کاربید زایی چدن های غیر آلیاژی در سرعت های سرد کردن بالا به روش طراحی آزمایش تاگوچی
%A کلاهگرآذری, شادی
%A عدالتی, خاطره
%A کیانی رشید, علیرضا
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]