روز جهانی مقابله با بیابانزایی , 2010-06-17

عنوان : ( تهیه نقشه شوری- سدیمی خاک با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب )

نویسندگان: راضیه دائم پناه زرمهری , غلامحسین حق نیا , امین علیزاده , علیرضا کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده ازروشهای زمین آمار (آریجینگ ) و دورسنجی اقدام به تهیه نقشه های شوری و سدیمی خاک گردید .محدوده مورد مطالعه یک پلایا به وسعت ۶٨٢٨ واقع درمرزشهرستان مه ولات و گناباد می باشد . به منظور نمونه برداری خاک یک شبکه منظم به ابعاد ١٠٠٠ در ١٠٠٠ برروی منطقه طراحی شد .و ازتقاطع بین خطوط تعداد ٩١ ٠ سانتی متری با استفاده ازگرفتن ٣ نقطه آمکی دراطراف نمونه - نمونه از عمق ١٠ SAR و Ph ،EC اصلی با زاویه ١٢٠ درجه و فاصله ٢٣ متربرداشت شد .سپس مشخصات SPSS نمونه های خاک درآزمایشگاه اندازه گیری شد. پارامترهای آماری درنرم افزار محاسبه شد . سپس داد های شوری و سدیمی به نرمال تبدیل شده و پارامترهای مورد بررسی قرارگرفت . نتایج نشان داد GS+ واریوگرام و همسانگردی آنها درنرم افزار آه داده های شوری غیرهمسانگرد بوده و ازمدل آروی پیروی آرده و داده های سدیمی خاک نیزغیرهمسانگرد بوده وازمدل گوسی پیروی می آند .سپس با استفاده ازروش اقدام به تهیه نقشه های شوری و سدیمی با دقت های ۶٠ ARCGIS آریجینگ درنرم افزار و ۵٨ درصد گردید . نتایج نشان داد آه آریجینگ روی داده های شوری وسدیمی اثرپیرایشی داشته زیرا آه باعث آاهش انحراف معیارداده ها شده و درنشان دادن روند آلی شوری و سدیمی خاک موثراست . همچنین برای تهیه نق شه شوری و سدیمی با استفاده شده و پس ازانجام عملیات پیش IRS-P فن دورسنجی ازتصاویرماهواره 6 شاخص ، PCA پردازش ازقبیل تصحیح هندسی و نسبت گیری اقدام به ساخت تصاویر گردید و سپس با روی هم اندازی داده های شوری و NDSI و BI ،SI2 ،SI های شوری 1 سدیمی با تصاویرساخته شده وباندهای مختلف ماهواره اقدام به استخراج ارزش روشنایی نقاط گردید و سپس با بررسی همبستگی بین داده ها و ارزش روشنایی تصویرشاخص شوری شماره ١ آه دارای بالاترین ضریب پیرسون بود جهت استخراج نقشه شوری انتخاب شد .همچنین به دلیل عدم وجود همبستگی بین تصاویر با داده های سدیمی وهمچنین بین داده های سدیمی با شوری و اسیدیته امکان استخراج نقشه سدیمی با این روش ضعیف ارزیابی شد .درمرحله بعد با استفاده ازنقاط تعلیمی وطبقه بندی نظارت شده نقشه شوری خاک با دقت آلی ٨١ درصد استخراج شد. مقایسه بین این دو روش نشان می دهد آه جهت افزای ش دقت درنقشه های آریجینگ باید تعداد نقاط زیادتری برداشت نمود، درصورتیکه درروش دورسنجی می توان با تعداد نقاط آمتروصرفه جویی دروقت و هزینه می توان به نقشه های دقیق تری دست یافت.

کلمات کلیدی

, هدایت الکتریکی , زمین آمار, شاخص شوری , IRS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018778,
author = {دائم پناه زرمهری, راضیه and حق نیا, غلامحسین and علیزاده, امین and کریمی, علیرضا},
title = {تهیه نقشه شوری- سدیمی خاک با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب},
booktitle = {روز جهانی مقابله با بیابانزایی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {هدایت الکتریکی ، زمین آمار، شاخص شوری ،IRS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه نقشه شوری- سدیمی خاک با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب
%A دائم پناه زرمهری, راضیه
%A حق نیا, غلامحسین
%A علیزاده, امین
%A کریمی, علیرضا
%J روز جهانی مقابله با بیابانزایی
%D 2010

[Download]