شریف, دوره (27), شماره (2), سال (2011-12) , صفحات (25-36)

عنوان : ( استفاده از مدل توربولانس بالدوین-لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره های یک توربین )

نویسندگان: علیرضا تیمورتاش , محمدرضا مه پیکر , اسماعیل لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده:یکی از مشخصه های جریان بخار در طبقات انتهایی توربین، انبساط سریع و انحراف از تعادل ترمودینامیکی است، بطوری که در شرایط فوق سرد قرار می گیرد؛ بازگشت به تعادل با تشکیل ناگهانی قطرات بصورت هموژن و رشد تدریجی آنها صورت می پذیرد. در مقاله حاضر جریان چگالشی بخار با احتساب لزجت بصورت دوبعدی، بین پره های توربین با استفاده از مدل توربولانس بالدوین-لوماکس، شبیه سازی شده است. معادلات جوانه زایی و رشد قطرات، با معادلات بقاء، ترکیب و به روش تایم مارچینگ جیمسون حل شده اند. به این ترتیب شوک چگالش پیش بینی شده است، به علاوه توزیع فشار و نیز اندازه قطرات با نتایج تجربی مقایسه شده اند. از طرفی با احتساب لزجت و لحاظ نمودن توربولانس، اندازه قطرات در مقایسه با مقادیر تجربی بهتر تحقق یافته است و همچنین تعیین ضریب اصطکاک، ضخامت لایه مرزی و پروفیل های دوبعدی سرعت نیز مقدور شده است.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی:جریان چگالشی بخار, پره توربین, توربولانس, بالدوین, لوماکس, جوانه‌زایی, شوک چگالش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018782,
author = {تیمورتاش, علیرضا and مه پیکر, محمدرضا and لکزیان, اسماعیل},
title = {استفاده از مدل توربولانس بالدوین-لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره های یک توربین},
journal = {شریف},
year = {2011},
volume = {27},
number = {2},
month = {December},
issn = {1028-7167},
pages = {25--36},
numpages = {11},
keywords = {واژه‌های کلیدی:جریان چگالشی بخار- پره توربین-توربولانس- بالدوین-لوماکس- جوانه‌زایی- شوک چگالش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از مدل توربولانس بالدوین-لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره های یک توربین
%A تیمورتاش, علیرضا
%A مه پیکر, محمدرضا
%A لکزیان, اسماعیل
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2011

[Download]