علوم محیطی, دوره (7), شماره (4), سال (2010-8) , صفحات (45-58)

عنوان : ( مدل عددی دو بعدی و ماندگار پراکندگی آلودگی در هوا با لحاظ کردن تغییرات مکانی سرعت باد و ضریب انتشار )

نویسندگان: نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی , محمد موسوی بایگی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیشتر مدل های رایج پراکندگی آلودگی در هوا، مدل های تحلیلی هستند که تغییرات مکانی سرعت باد و ضریب انتشار را در نظر نمی گیرند، یا برای مدنظر قرار دادن تغییرات مکانی سرعت باد و ضریب انتشار، در جهت حصول حل تحلیلی از فرضیات ساده کننده ای استفاده می کنند که این فرضیات علاوه بر اینکه از دقت مدل می کاهد، مدل را نیز از نظر ریاضی پیچیده می کند. مدل های تحلیلی برای شرایط وارونگی دمایی یا عدم وجود آن بصورت جداگانه ارائه می شوند. در این تحقیق با حل عددی معادله انتقال- انتشار یک آلاینده دائمی مرتفع از سطح زمین، تغییرات مکانی پروفیل قائم سرعت باد و ضریب انتشار مدنظر قرار می گیرد. در اینجا مدل برای شرایط وجود یا عدم وجود وارونگی دمایی ارائه می گردد و حل عدی معادله انتقال- انتشار بصورت دو بعدی و ماندگار توسط روش اختلاف محدود انجام می شود. صحت سنجی مدل توسط داده های آزمایشات انجام شده توسط محققین قبلی و مدل های تحلیلی موجود انجام می شود. به علت مدنظر قرار دادن تغییرات مکانی سرعت باد و ضریب انتشار بدون هیچ گونه ساده سازی، نتایج مدل حاکی از عملکرد خوب آن نسبت به مدل های موجود است.

کلمات کلیدی

, آلودگی هوا, پراکندگی آلودگی, مدل گوسی, معادله انتقال- انتشار, مدل عددی, روش اختلاف محدود, ضریب انتشار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018789,
author = {عبدالمنافی جهرمی, نرجس السادات and موسوی بایگی, محمد},
title = {مدل عددی دو بعدی و ماندگار پراکندگی آلودگی در هوا با لحاظ کردن تغییرات مکانی سرعت باد و ضریب انتشار},
journal = {علوم محیطی},
year = {2010},
volume = {7},
number = {4},
month = {August},
issn = {1735-1324},
pages = {45--58},
numpages = {13},
keywords = {آلودگی هوا، پراکندگی آلودگی، مدل گوسی، معادله انتقال- انتشار، مدل عددی، روش اختلاف محدود، ضریب انتشار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل عددی دو بعدی و ماندگار پراکندگی آلودگی در هوا با لحاظ کردن تغییرات مکانی سرعت باد و ضریب انتشار
%A عبدالمنافی جهرمی, نرجس السادات
%A موسوی بایگی, محمد
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2010

[Download]