مواد پیشرفته در مهندسی, دوره (22), شماره (1), سال (2003-3)

عنوان : Seepage Analysis through Rockfill Damas by Finite Element Method in a Fixed Grid ( تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه ای به روش اجزا محدود در قالب شبکه ثابت )

نویسندگان: سیدمحمود حسینی , اسفندیار صنعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه ای به روش اجزا محدود در قالب شبکه ثابت

کلمات کلیدی

تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه ای به روش اجزا محدود در قالب شبکه ثابت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:101879,
author = {حسینی, سیدمحمود and صنعی, اسفندیار},
title = {Seepage Analysis through Rockfill Damas by Finite Element Method in a Fixed Grid},
journal = {مواد پیشرفته در مهندسی},
year = {2003},
volume = {22},
number = {1},
month = {March},
issn = {۲۲۵۱-۶۰۰X},
keywords = {تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه ای به روش اجزا محدود در قالب شبکه ثابت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Seepage Analysis through Rockfill Damas by Finite Element Method in a Fixed Grid
%A حسینی, سیدمحمود
%A صنعی, اسفندیار
%J مواد پیشرفته در مهندسی
%@ ۲۲۵۱-۶۰۰X
%D 2003

[Download]