بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (30-40)

عنوان : ( مطالعه شاخص های رشد شاهدانه و کنجد در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , سپیده انورخواه حکم آبادی , مژگان ثابت تیموری , سارا سنجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و (Sesamum indicum L.) و کنجد (Cannabis sativa L.) بمنظور مطالعه شاخصهای رشد شاهدانه 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی ب ا - افزایشی، آزمایشی در سال زراعی 88 سه تکرار اجرا شد . تیمارهای آزمایش شامل دو نوع کشت مخلوط جایگزینی ( 75 %کنجد و 25 %شاهدانه، 25 %کنجد و 75 %شاهدانه و 50 %کنجد و %50 شاهدانه) و افزایشی ( 50 %کنجد و 100 %شاهدانه و 100 %کنجد و 50 %شاهدانه) و کشت خالص کنجد و شاهدانه بود . نتایج نشان داد که بیشترین 1921 گرم بر متر مربع) و کمترین / 2 و 7 / میزان شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک شاهدانه در سری جایگزینی 50 %کنجد و 50 % (به ترتیب با 99 929 گرم بر متر مربع ) مشاهده / 1 و 9 / میزان شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک در سری افزایشی 50 %کنجد و 100 %شاهدانه ( به ترتیب با 06 551 گرم بر متر مربع ) و کمترین میزان در سری / 1 و 27 / شد. بیشترین شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک کنجد در کشت خالص (بترتیب با 34 51 گرم بر متر مربع ) بدست آمد . بیشترین سرعت رشد گیاه در شاهدانه و کنجد بترتیب در / 0 و 73 / افزایشی 50 %کنجد و 100 %شاهدانه (بترتیب با 23 22 گرم بر متر مربع در روز ) مشاهده شد . بطورکلی / 76 گرم بر متر مربع در روز ) و کشت خالص ( 78 / سری جایگزینی 50 %کنجد و 50 %شاهدانه ( 58 نتایج نشان داد که کشت مخلوط شاهدانه با کنجد بدلیل سایه اندازی و ممانعت از جذب نور برای کنجد باعث کاهش رشد در مخلوط شد، بطوریکه بالاترین میزان شاخصهای رشد در کشت خالص مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, سرعت رشد گیاه, شاخص سطح برگ, ماده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018793,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and خرم دل, سرور and انورخواه حکم آبادی, سپیده and ثابت تیموری, مژگان and سنجانی, سارا},
title = {مطالعه شاخص های رشد شاهدانه و کنجد در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7713},
pages = {30--40},
numpages = {10},
keywords = {سرعت رشد گیاه، شاخص سطح برگ، ماده خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه شاخص های رشد شاهدانه و کنجد در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خرم دل, سرور
%A انورخواه حکم آبادی, سپیده
%A ثابت تیموری, مژگان
%A سنجانی, سارا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]