بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (50-60)

عنوان : ( ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , فرزاد حسین پناهی قروچائی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجمعی دارد و ی کی از راههای افزایش جذب تشعشع در سیستمهای (PAR) تجمع ماد ة خشک گیاهان ارتباط خطی با تشعشع فعال فتوسنتزی زراعی استفاده از کشت مخلوط است . بعلاوه کشت مخلوط ممکن است کارایی مصرف نور گیاهان را نیز بهبود ببخشد. این مطالعه با هدف ارزیابی جذب تک کشتی ،(MC) و کارایی مصرف نور ذرت و سیب زمینی در کشت مخلوط انجام گرفته است . تیمارهای آزمایش شام ل: تک کشتی ذرت 50 % و 75 % همپوشانی ردیف های ذرت و سیب زمینی در ، % به ترتیب با 25 ) I75 ،I50 ،I کشت مخلوط 25 ،(S) کشت مخلوط نواری ،(MP) سیب زمینی بودند. نتایج آزمایش نشان داد که کارایی مصرف نور ذرت در تمام تیمارهای مخلوط نسبت به تک کشتی افزایش (R) تیمار نواری ) و کشت مخلوط ردیفی 2 در تیمار / پیدا کرد، در حالیکه کارایی مصرف نور سیب زمینی در کشت مخلوط کاهش یافت . میانگین کارایی مصرف نور ذرت در طول فصل رشد از 65 1 گرم بر / تا 47 R 1 در تیمار / و میانگین کارایی مصرف نور سیب زمینی نیز از 27 ، R 3 گرم بر مگاژول تشعشع فعال فتوسنتزی در تیمار / تا 27 MC متغیر بود . در کل هر چه مخلوط از آرایش ردیفی، که فاصل ة ردیف های ذرت در آن دو برابر کشت خالص بود، MP مگاژول تشعشع فعال فتوسنتزی در ،I25 ،I50 ،I به سمت آرایش نواری، که فاصل ة ردیف های ذرت در آن مشابه تک کشتی بود، تمایل پیدا کرد (یعنی به ترتیب تیمار کشت مخلوط ردیفی، 75 و کشت مخلوط نواری ) کارایی مصرف نور نیز به تدریج کاهش یافت، زیرا تعداد ردیف هایی که فاصل ة آنها دو برابر کشت خالص شد کاهش پیدا کرد . و کشت مخلوط ردیفی ) تعداد ردیف های بیشتری ،I75 ،I50 ،I هرچه آرایش مخلوط از نواری به سمت ردیفی تمایل پیدا کرد (یعنی به ترتیب تیمارهای 25 از سیب زمینی در زیر سای ة مستقیم ذرت قرار گرفت و این مسئله سبب کاهش تدریجی کارایی مصرف نور شد . جهت حصول نتایج بهتر پیشنهاد می شود که تراکمهای مختلف این دو گیاه و همچنین سیستمهای تأخیری مورد ارزیابی قرار بگیرد.

کلمات کلیدی

, تشعشع فعال فتوسنتزی, سایهاندازی, کشت مخلوط ردیفی, کشت مخلوط نواری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018795,
author = {کوچکی, علیرضا and حسین پناهی قروچائی, فرزاد and نصیری محلاتی, مهدی and قربانی, رضا},
title = {ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7713},
pages = {50--60},
numpages = {10},
keywords = {تشعشع فعال فتوسنتزی، سایهاندازی، کشت مخلوط ردیفی، کشت مخلوط نواری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی
%A کوچکی, علیرضا
%A حسین پناهی قروچائی, فرزاد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A قربانی, رضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2010

[Download]