غدد درون ریز و متابولیسم ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2010-11) , صفحات (376-384)

عنوان : ( تأثیر برنامه ی تمرین هوازی و رژیم غذایی برعوامل خطرسازقلبی- عروقی و فشار خون زنان مبتلا به اضافه وزن، چاق و فشارخون بالا )

نویسندگان: زیبا رحیمیان مشهد , سیدرضا عطارزاده حسینی , جواد آرین نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: مطالعه های انجام شده در بیشتر جوامع تأیید کرده اند که فشار خون بالا حوادث مختلف قلبی- عروقی را در یک فرد حدود ۲ تا ۳ برابر افزایش می دهد. هدف از این پژوهش مقایسه ی تأثیر برنامه ی تمرین هوازی به همراه رژیم غذایی و رژیم غذایی به تنهایی بر عوامل خطرساز بیماری های قلبی- عروقی و فشار خون زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به فشار خون بالا و درجه ی خفیف بود. مواد و روش ها: ۲۱ زن داوطلب بیمار به صورت نمونهگیری در دسترس، گزینش و پس از تکمیل پرسشنامه به طور تصادفی به دو گروه تمرین هوازی و رژیم غذایی ( ۱۱ نفر) و رژیم غذایی ( ۱۰ نفر) تقسیم شدند. گروه اول علاوه بر داشتن رژیم غذایی کم کالری در برنامه ی تمرین هوازی شرکت کردند و گروه دوم فقط از رژیم غذایی کم کالری مشابه گروه اول استفاده کردند. شاخص های تن سنجی، اکسیژن مصرفی بیشینه، عوامل خطرساز بیماری های قلبی- عروقی و فشارخون در جلسه های اول، هشتم و شانزدهم تمرین جمعآوری و با استفاده از آزمون آنووا بررسی شدند. یافته ها: هر دو گروه کاهش معنی داری در P<۰/ (اندازه های تکرار شونده)، یافته ها در سطح معن یداری ۰۵ فشار خون سیستولی ،(PBF) درصد چربی بدن ،(MBP) میانگین فشار خون سرخرگی ،(BMI) وزن، نمایه ی توده ی بدن و تغییرات BPd ،WC و افزایش معن یداری در اکسیژن مصرفی بیشینه نشان دادند. تغییرات کاهشی دور کمر (BPs) و هورمون رنین فقط در گروه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی معنی دار بودند. نتیجه گیری: استفاده از CT افزایشی در برنامه ی ترکیبی تمرین هوازی و رژیم غذایی در مقایسه با رژیم غذایی به تنهایی تأثیر مطلوبتری بر کاهش فشارخون داشت و موجب بهبود وضعیت قلبی- عروقی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی و فشارخون بالای خفیف شد.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: تمرین هوازی, رژیم غذایی, زنان, اضافه وزن, فشار خون بالا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018798,
author = {رحیمیان مشهد, زیبا and عطارزاده حسینی, سیدرضا and جواد آرین نژاد},
title = {تأثیر برنامه ی تمرین هوازی و رژیم غذایی برعوامل خطرسازقلبی- عروقی و فشار خون زنان مبتلا به اضافه وزن، چاق و فشارخون بالا},
journal = {غدد درون ریز و متابولیسم ایران},
year = {2010},
volume = {12},
number = {4},
month = {November},
issn = {1683-4844},
pages = {376--384},
numpages = {8},
keywords = {واژگان کلیدی: تمرین هوازی، رژیم غذایی، زنان، اضافه وزن، فشار خون بالا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر برنامه ی تمرین هوازی و رژیم غذایی برعوامل خطرسازقلبی- عروقی و فشار خون زنان مبتلا به اضافه وزن، چاق و فشارخون بالا
%A رحیمیان مشهد, زیبا
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A جواد آرین نژاد
%J غدد درون ریز و متابولیسم ایران
%@ 1683-4844
%D 2010

[Download]