پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2010-5) , صفحات (127-130)

عنوان : ( بررسی اثرات تاریخ کشت زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز )

نویسندگان: رضا قربانی , علیرضا کوچکی , آزاده حسینی , مریم جهانی کندری , قربانعلی اسدی , حسن عاقل , علی اصغر محمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات تاریخ کشت ، زمان کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز دو آزمایش در سال های 85 و 86 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی به صورت آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. تیمار های آزمایش شامل تاریخ کاشت ، زمان کنترل و روش های کنترل بودند. نتایج این آزمایش نشان داد روش های کنترل و زمان کنترل علف های هرز و تاریخ کاشت اثرات معنی داری بر تراکم و بیوماس علف های هرز داشتند.نتایج این آزمایشات نشان داد که روش های مختلف کنترل، زمان کنترل علفهای هرز و تاریخ کاشت اثرات معنی داری بر تراکم و بیوماس علفهای هرز داشته اند. بیشترین میانگین تراکم و بیوماس علفهای هرز در تاریخ کاشت 10 اسفند و کنترل در زمان ظهور برگ واقعی و استفاده از روش شعله افکن بدست آمد. زمان تشکیل چتر زیره سبز بهترین مرحله برای کنترل علفهای هرز این گیاه بوده است. استفاده از شعله افکن رشد علف های هرز را در ابتدای دوره رشد کاهش داده اما روش وجین دستی موجب کاهش معنی داری در تراکم و وزن خشک علف های هرز در مراحل انتهای رشد زیره سبز گردیده است. اولین تاریخ کاشت کمترین میانگین بیوماس علف هرز و بیشترین عملکرد دانه زیره سبز را نسبت به تاریخ کاشت های بعدی موجب گردیده است. تیمار وجین دستی علارغم اینکه میانگین تراکم و وزن خشک علف های هرز کمتری نسبت به روش شعله افکن داشته است اما عملکرد زیره سبز کمتری را نسبت به روش شعله افکن به همراه داشته است.

کلمات کلیدی

, کنترل زراعی , شعله افکن , زمان کنترل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018800,
author = {قربانی, رضا and کوچکی, علیرضا and حسینی, آزاده and جهانی کندری, مریم and اسدی, قربانعلی and عاقل, حسن and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {بررسی اثرات تاریخ کشت زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {127--130},
numpages = {3},
keywords = {کنترل زراعی ، شعله افکن ، زمان کنترل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات تاریخ کشت زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز
%A قربانی, رضا
%A کوچکی, علیرضا
%A حسینی, آزاده
%A جهانی کندری, مریم
%A اسدی, قربانعلی
%A عاقل, حسن
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]