پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری, دوره (1), شماره (2), سال (2010-12) , صفحات (76-96)

عنوان : ( بکار گیری مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تحلیل سوات در برنامه ریزی استراتژیک آموزش عالی )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , علی فتحی , حسین دیده خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ادبیات نوین مدیریت، سازمانهای فاقد استراتژی همانند کشتی هایی تعبیر شده اند که دیر یا زود در دریای متلاطم و پرآشوب رقابت غرق خواهند شد. از این رو برنامه ریزی و نظارت دائم بر پویایی محیط جزئی تفکیک ناپذیر از وظایف مدیریت در سازمانهای امروزی محسوب می شود. سازمانهای آموزشی نیز به دلیل ورود رقبای جدید در این حیطه، در اندیشه ترسیم افق بلندمدتی برای خود می باشند. این مقاله با بررسی محیط داخلی(نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی(فرصت ها و تهدیدها)، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد را با استفاده از تحلیل سوات مورد بررسی قرار داده است. در رتبه بندی عوامل درونی و بیرونی از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده که وزن عوامل با روش میخائیلیوف با استفاده از نرم افزار QSB محاسبه گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که نقاط قوت، فرصت، تهدید و ضعف به ترتیب از بیشترین اهمیت در برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل محیطی برخوردار بوده اند. در مجموعه نقاط ضعف فقدان مجله علمی پژوهشی در اکثر گروههای آموزشی، در مجموعه نقاط قوت وجود رشته های مهم کاربردی در دانشکده، در مجموعه فرصت های محیطی وجود تقاضا در بین فارغ التحصیلان سایر رشته ها جهت ادامه تحصیل در رشته های دانشکده و در مجموعه تهدیدها فقدان توجه کافی به منزلت دانشگاهیان حائز بالاترین اولویت و رتبه را به خود اختصاص داده اند. در انتها نیز استراتژی های پیشنهادی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی, تدوین استراتژی, تحلیل سوات, تحلیل سلسله مراتبی فازی, آموزش عالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018805,
author = {ناظمی, شمس الدین and فتحی, علی and دیده خانی, حسین},
title = {بکار گیری مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تحلیل سوات در برنامه ریزی استراتژیک آموزش عالی},
journal = {پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری},
year = {2010},
volume = {1},
number = {2},
month = {December},
issn = {2252-0570},
pages = {76--96},
numpages = {20},
keywords = {برنامه ریزی، تدوین استراتژی، تحلیل سوات، تحلیل سلسله مراتبی فازی، آموزش عالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بکار گیری مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تحلیل سوات در برنامه ریزی استراتژیک آموزش عالی
%A ناظمی, شمس الدین
%A فتحی, علی
%A دیده خانی, حسین
%J پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری
%@ 2252-0570
%D 2010

[Download]