چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , 2010-11-17

عنوان : ( تاثیر فرایند جوشکاری قوس الکتریک بر ریزساختار و مورفولوژی فاز گرافیت در چدن خاکستری )

نویسندگان: آرش الهامی خراسانی , علیرضا کیانی رشید , سیدامین رونقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریز ساختار چدن های خاکستری به ترکیب شیمیایی و سرعت انجماد آن ها بستگی دارد . از آنجاییکه در حین فرآیند جوشکاری با ذوب جزیی فلز پایه و حرارت بالا در ناحیه ی متاثر از حرارت رو به رو هستیم ، فرآیند جوشکاری این آلیاژهای مهم صنعتی به علت تغییرات فراوان ریز ساختاری همواره با دشواری هایی روبه رو بوده است. دانستن چگونگی تاثیر پارامتر های مختلف جوشکاری قوس الکتریک ، به عنوان یکی از متداول ترین روش های مصرفی در جوشکاری چدن های خاکستری، بر اندازه، نحوی توزیع و شکل گرافیت های رشته ای، برای پیش بینی خواص نهایی قطعه بسیار حائز اهمبت می باشند. در این پژوهش عمدتاً با مطالعه ی ناحیه ی متاثر از حرارت در قطعات چدنی خاکستری جوش کاری شده به بررسی چگونگی تاثیر پارامتر های جوشکاری مانند شدت جریان و تعداد پاس بر میزان فاز گرافیت، جهت گیری رشته ها گرافیتی، پراکندگی و میزان کروی شدن آنها پرداخته است. مطالعات مبین روابط مستقیم بین شدت جریان و پراکندگی و ضخامت گرافیت ها و روابط معکوس میان تعداد پاس و جهت گیری و میزان کروی شدن بوده است. همچنین بررسی های نرم افزاری مبین تاثیر معکوس شدت جریان بر درصد فاز گرافیت در زمینه چدنی می باشد.

کلمات کلیدی

, چدن خاکستری, گرافیت, جوش قوس الکتریک, ریزساختار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018806,
author = {الهامی خراسانی, آرش and کیانی رشید, علیرضا and رونقی, سیدامین},
title = {تاثیر فرایند جوشکاری قوس الکتریک بر ریزساختار و مورفولوژی فاز گرافیت در چدن خاکستری},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چدن خاکستری، گرافیت، جوش قوس الکتریک، ریزساختار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر فرایند جوشکاری قوس الکتریک بر ریزساختار و مورفولوژی فاز گرافیت در چدن خاکستری
%A الهامی خراسانی, آرش
%A کیانی رشید, علیرضا
%A رونقی, سیدامین
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]