آب و خاک, دوره (24), شماره (3), سال (2010-8) , صفحات (527-533)

عنوان : ( بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال )

نویسندگان: محمدصادق غضنفری مقدم , امین علیزاده , مهیار ناصری مقدم , محمد موسوی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه محدودیت منابع آب در اکثر نقاط جهان، بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، از جمله معضلات بزرگی است که گریبان گیر دولت مردان و سیاست گذاران کشورهای مختلف می باشد. به همین دلیل بسیاری از کشورها به دنبال منابع آب جایگزین برای تامین آب مورد نیاز خود می باشند. استحصال آب از مه و ابرهای قله ای یکی از تکنیک های تامین آب شیرین می باشد. کشورهای زیادی از جمله شیلی، پرو، اکوادور، کانادا، نامیبیا و نپال بر روی استحصال آب از مه سرمایه گذاری کرده اند. اما لازمه سرمایه گذاری موثر، برآورد هزینه به درآمد این روش است که مستلزم کمی کردن همه موارد می باشد. بدست آوردن رابطه ای برای تخمین میزان آب استحصالی یکی از مواردی است که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده است که روابط دینامیکی حاکم بر فیزیک ابر و رطوبت جو بررسی شود. بدین منظور از داده های میدانی موجود که آب را با جمع کننده های مختلف از مه استحصال کرده بودند استفاده شد. با استفاده از دو سوم داده ها و بر مبنای فرضیات ارائه شده بر اساس ویژگی های جمع کننده ها، بعد فرکتال محاسبه گردید. سپس با استفاده از یک سوم باقی مانده داده ها، صحت بعد فرکتال محاسبه شده آزمون شد. نتایج نشان می دهد که در سطح احتمال 95 درصد بعد فرکتال برای رابطه دینامیکی برابر با 54/2 می باشد. نتایج این پژوهش بر مبنای داده های میدانی محدود بدست آمده و نتایجی با دقت و اطمینان بالاتر با استفاده از داده های آزمایشگاهی قابل استحصال می باشد.

کلمات کلیدی

, مه, نظریه فرکتال, ابر قله ای, استحصال آب از مه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018811,
author = {غضنفری مقدم, محمدصادق and علیزاده, امین and ناصری مقدم, مهیار and موسوی بایگی, محمد},
title = {بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال},
journal = {آب و خاک},
year = {2010},
volume = {24},
number = {3},
month = {August},
issn = {2008-4757},
pages = {527--533},
numpages = {6},
keywords = {مه، نظریه فرکتال، ابر قله ای، استحصال آب از مه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دینامیکی استحصال آب از مه با نگرشی بر نظریه فرکتال
%A غضنفری مقدم, محمدصادق
%A علیزاده, امین
%A ناصری مقدم, مهیار
%A موسوی بایگی, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2010

[Download]