چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( جلوگیری از کاربید زایی چدن خاکستری غیرآلیاژی در سرعت های سرد کردن بالا به روش جوانه زایی )

نویسندگان: شادی کلاهگرآذری , خاطره عدالتی , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ارتباط با ترکیبات قابل کاربرد به عنوان جوانه زا در ریخته گری چدن چهار موضوع مهم وجود دارد: نوع جوانه زای بهتر، مقدار بهینه جوانه زا، نحوه ی افزودن آن به مذاب و دانه بندی مناسب. هدف از این تحقیق انتخاب مناسب ترین نوع ماده جوانه زا، مقدار بهینه و مناسب ترین نحوه افزودن آن به مذاب با یک دانه بندی یکسان در سرعت های سرد کردن بالاتر از حدود بحرانی چدن خاکستری غیرآلیاژی است، به طوریکه مانع از تشکیل فاز کاربیدی در ساختار چدن شود. به این منظور دو مدل ترکیبی، یکی جهت بررسی روش جوانه زایی در محفظه فعل و انفعال قالب و دیگری برای بررسی روش جوانه زایی در پاتیل طراحی شد. برای بررسی تاثیر سرعت سرد کردن در مدل های ترکیبی طراحی شده، از مدل پله و گوه استاندارد استفاده شد. در این تحقیق انواع جوانه زاهای مختلف قابل کاربرد در چدن ریزی با درصدهای وزنی مختلف و به دو روش جوانه زایی، شامل جوانه زایی در محفظه فعل و انفعال قالب و جوانه زایی درون پاتیل، به مذاب اضافه شده و تصاویر ریزساختارهای حاصل با استفاده از نرم افزارهای آنالیز تصویری بررسی شدند و مطلوب ترین شرایط برای تولید چدنی که ریزساختار آن در سرعت های سرد کردن بالا فاقد هرگونه اثری از فاز کاربیدی باشد، شناسایی شد.

کلمات کلیدی

, کاربیدزایی, چدن خاکستری, مواد جوانه زا, سرعت سرد شدن, مدل ترکیبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018812,
author = {کلاهگرآذری, شادی and عدالتی, خاطره and کیانی رشید, علیرضا},
title = {جلوگیری از کاربید زایی چدن خاکستری غیرآلیاژی در سرعت های سرد کردن بالا به روش جوانه زایی},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کاربیدزایی، چدن خاکستری، مواد جوانه زا، سرعت سرد شدن، مدل ترکیبی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جلوگیری از کاربید زایی چدن خاکستری غیرآلیاژی در سرعت های سرد کردن بالا به روش جوانه زایی
%A کلاهگرآذری, شادی
%A عدالتی, خاطره
%A کیانی رشید, علیرضا
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]