آب و خاک, دوره (24), شماره (2), سال (2010-6) , صفحات (359-366)

عنوان : ( بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد )

نویسندگان: محمدصادق غضنفری مقدم , امین علیزاده , مهیار ناصری مقدم , علیرضا فریدحسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت در کلان شهرها از یک سو و رشد فعالیتهای صنعتی بزرگ از سوی دیگر باعث ایجاد تغییراتی بر خرداقلیم مناطق شهری شده است. یکی از عوامل عمده این تغییرات را می‌توان تبدیل شدن کلانشهرها به جزایر گرمایی دانست. بررسی تغییرات پارامتر‌های اقلیمی در شهرها با در نظر گرفتن شرایط مطلوب زیستی برای انسان از اهمیت زیادی برخوردار است. در این میان مطالعه تغییرات بارندگی که نقش مهمی در تعدیل آب و هوا و کاهش آلودگی شهرها دارد، ضرورت پژوهش‌های بیشتر را در این خصوص نمایان می‌کند. در این پژوهش، تغییرات بارندگی برای بررسی تغییرات خرداقلیم منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است. بمنظور مطالعه این پدیده از نمایه UHI استفاده شد. این نمایه که بر اساس تفاوت دمای شهر با منطقه همجوار که تحت تأثیر افزایش دمای شهر نمی باشد است، امکان مطالعه تغییرات دمایی شهر را فراهم می‌نماید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در ایستگاه مشهد تغییرات دمایی ناشی از جزیره گرمایی با روند تغییرات بارندگی همبستگی معنی داری داشته و با اطمینان قابل قبولی می‌توان تأثیر جزیره گرمایی را بر روی بارندگی پذیرفت. بر اساس این پژوهش پدیده جزیره گرمایی مشهد در فصل‌های سرد باعث کاهش بارندگی و در فصل‌های گرم باعث افزایش آن شده است.

کلمات کلیدی

, جزیره گرمایی, آلودگی هوا, خرد اقلیم, تغییر اقلیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018813,
author = {غضنفری مقدم, محمدصادق and علیزاده, امین and ناصری مقدم, مهیار and فریدحسینی, علیرضا},
title = {بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد},
journal = {آب و خاک},
year = {2010},
volume = {24},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-4757},
pages = {359--366},
numpages = {7},
keywords = {جزیره گرمایی، آلودگی هوا، خرد اقلیم، تغییر اقلیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد
%A غضنفری مقدم, محمدصادق
%A علیزاده, امین
%A ناصری مقدم, مهیار
%A فریدحسینی, علیرضا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2010

[Download]