آبیاری و زهکشی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2010-10) , صفحات (308-318)

عنوان : ( تاثیر استفاده از داده های بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه نیاز آبیاری بر افزایش کارایی مصرف آب در ذرت علوفه ای )

نویسندگان: امین علیزاده , حسین دهقانی سنیج , مریم موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه کردن مصرف آب در کشاورزی و افزایش کارائی مصرف آن که در نهایت می تواند به پایداری سیستم کشاورزی همراه با افزایش درآمد زارع منتهی گردد مستلزم به کارگیری روش های مختلف است . از جمله این راه کارها تعیین مقدار نیاز آبیاری بر اساس میزان تخلیه آب از خاک می باشد. این روش در صورتی می تواند عملیاتی شود که آب مورد نیاز آبیاری یا بر اساس داده های لایسی متری مزرعه و یا با محاسبه نیاز آبی بر مبنای داده های هواشناسی اندازه گیری شده فی الفور و بهنگام در مزرعه باشد. بمنظور مقایسه میزان مصرف آب آبیاری و تاتیر آن بر کارائی مصرف آب در سه وضعیتی که در آنها میزان آبیاری بر اساس: (1) داده های بهنگام هواشناسی مزرعه ، (2) داده های بهنگام ایستگاه هواشناسی خارج از مزرعه، و (3) داده های میانگین هواشناسی منطقه محاسبه و انجام شده بود آزمایش صحرائی روی محصول ذرت علوفه ای در منطقه کرج انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین داده های هواشناسی از نظر دما ، رطوبت و سرعت باد در مزرعه و نزدیکترین ایستگاه هواشناسی و یا داده های میانگین منطقه تفاوت وجود داشته و همین امر باعث گردید که در وضعیتی که مقدار آبیاری بر اساس داده های هواشناسی بهنگام داخل مزرعه صورت گرفت مصرف آب در هر هکتار ذرت 6838 متر مکعب و مقدار تولید 78 تن و لذا کارائی مصرف آب 4/11 کیلو گرم بر متر مکعب بوده است . حال آنکه این ارقام در شرایطی که مقدار آبیاری بر اساس داده های بهنگام ایستگاه هواشناسی غیر کشاورزی خارج از مزرعه که در فاصله 4 کیلومتری مزرعه آزمایشی واقع بود صورت گرفت به ترتیب 7640 ، 2/78 ، و 2/10 و در شرایطی که از آمار میانگین 20 ساله هواشناسی برای آبیاری مزرعه استفاده گردید به ترتیب 9350 ، 9/79 ، و 5/8 بدست آمد که نشان می دهد در صورت اندازه گیری داده های هواشناسی در مزرعه و انجام آبیاری بر اساس آنها کارائی مصرف آب نسبت به وضعیتی که از داده های میانگین هواشناسی منطقه استفاده شود 27 درصد افزایش پیدا می کند.

کلمات کلیدی

, کارائی مصرف آب , ذرت علوفه ای , داده های هواشناسی بهنگام , ایستگاه هواشناسی غیر کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018818,
author = {علیزاده, امین and حسین دهقانی سنیج and مریم موسوی},
title = {تاثیر استفاده از داده های بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه نیاز آبیاری بر افزایش کارایی مصرف آب در ذرت علوفه ای},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2010},
volume = {4},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-7942},
pages = {308--318},
numpages = {10},
keywords = {کارائی مصرف آب ، ذرت علوفه ای ، داده های هواشناسی بهنگام ، ایستگاه هواشناسی غیر کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر استفاده از داده های بهنگام هواشناسی مزرعه در محاسبه نیاز آبیاری بر افزایش کارایی مصرف آب در ذرت علوفه ای
%A علیزاده, امین
%A حسین دهقانی سنیج
%A مریم موسوی
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2010

[Download]