جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (13), شماره (2), سال (2009-10) , صفحات (1-17)

عنوان : ( بررسی وضعیت خشکسالی ها در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: مریم عرفانیان ارغوانیان سرشوری , امین علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی دارای سه مشخصه شدت، مدت و وسعت است و برای بررسی این پدیده طبیعی لازم است سه مشخصه مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد. اغلب شاخص های معتبر جهانی نظیر شاخص استاندارد بارندگی ، دهک ها و پالمر به منظور آشکارسازی شدت و مدت خشکسالی طراحی گردیده اند و برای تعیین وسعت خشکسالی ها، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و پهنه بندی مناطق هم شدت بسیار مفید و ضروری است. در این تحقیق شاخص درصد از بارش میانگین جهت پهنه بندی شدت و خطر خشکسالی استفاده شده است. هم چنین به منظور بررسی و محاسبه وضعیت و اثر خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی، سری های زمانی طولانی مدت یک ساله (1385) و دو ساله (85-1384) برای تعیین شاخص SPI مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر آن میزان بارندگی هر ایستگاه در دوره های برگشت خشکسالی مختلف، جهت بررسی اثر خشکسالی بر بیلان آب استان تعیین شده است. به طور کلی بر اساس نقشه های پهنه بندی مجموع درصد خشکسالی بر اساس شاخص درصد از نرمال، نتیجه گرفته شده است که بیش از نیمی از مساحت استان در 32 تا 40 درصد دوره آماری دچار خشکسالی بوده اند. علاوه بر آن نقشه های پهنه بندی میانگین بارش سالانه در دوره های بازگشت مختلف نشان می دهد که قسمت هایی از شهرستان های تربت حیدریه، گناباد، خواف و کاشمر بدترین وضعیت را خواهند داشت. بر اساس مطالعه سری های زمانی یک ساله و دو ساله نتیجه شده است که بارندگی های مناسب در شش ماهه پایانی سال 1385، نتوانسته است تاثیر مهمی بر وضعیت آب در استان خراسان رضوی داشته باشد و خشکسالی های آن را در دوره های طولانی تر از یک سال برطرف نماید. علاوه بر این، اثرات وقوع یک دوره خشکسالی با بارندگی های بعدی جبران نشده و برای جبران خسارات، به مدیریت ویژه ای نیاز است.

کلمات کلیدی

, شاخص های خشکسالی, سری زمانی, پهنه بندی, شدت خشکسالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018821,
author = {عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم and علیزاده, امین},
title = {بررسی وضعیت خشکسالی ها در استان خراسان رضوی},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2009},
volume = {13},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-1391},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {شاخص های خشکسالی، سری زمانی، پهنه بندی، شدت خشکسالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت خشکسالی ها در استان خراسان رضوی
%A عرفانیان ارغوانیان سرشوری, مریم
%A علیزاده, امین
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2009

[Download]