تحقیقات جغرافیایی, دوره (24), شماره (92), سال (2009-4) , صفحات (109-127)

عنوان : ( تعیین و پهنه بندی حریم بهداشتی چاه های آشامیدنی مشهد )

نویسندگان: امین علیزاده , سارا افشین , شهناز دانش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر مشهد تا سال 1390 دارای جمعیتی حدود 3 میلیون نفر و نیاز آبی 300 میلیون متر مکعب خواهد بود. با توجه به نقش آبهای زیر زمینی در تامین بخشی از نیازهای آب شرب شهر مشهد ، و استفاده از چاههای داخل شهر، حفاظت این چاهها از خطر آلودگی الزامی است. در این تحقیق با استفاده از مدل انتقال آلودگی ها حریم بهداشتی هر یک از چاهها بر اساس طی مدت 50 روز برای میکروارگانیسم ها مشخص و بر این اساس پهنه بندی صورت گرفته است.

کلمات کلیدی

, حریم بهداشتی, آب زیر زمینی, مدل ریاضی, انتقال میکرو ارگانیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018822,
author = {علیزاده, امین and افشین, سارا and دانش, شهناز},
title = {تعیین و پهنه بندی حریم بهداشتی چاه های آشامیدنی مشهد},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {2009},
volume = {24},
number = {92},
month = {April},
issn = {1019-7052},
pages = {109--127},
numpages = {18},
keywords = {حریم بهداشتی، آب زیر زمینی، مدل ریاضی، انتقال میکرو ارگانیسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین و پهنه بندی حریم بهداشتی چاه های آشامیدنی مشهد
%A علیزاده, امین
%A افشین, سارا
%A دانش, شهناز
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 2009

[Download]