پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2010-7) , صفحات (225-234)

عنوان : ( اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه )

نویسندگان: حمیدرضا فلاحی , پرویز رضوانی مقدم , مرضیه نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محصول زرشک بی دانه از جمله گیاهان بومی ارزشمندی است که فقط در ایران به عنوان یک محصول با غی پرورش داده می شود . بنابراین 1386 آزمایشی در قالب طرح - مطالعه مسایل مرتبط با، به زراعی این محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا در سال زراعی 1387 بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه سورند از توابع زیرکوه قاینات در استان خراسان جنوبی به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل 4 تاریخ برداشت ( 19 شهریور، 10 مهر، 1 آبان و 22 آبان) بود. نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای مورد بررسی اثر معنی داری بر شاخص های کمی (عملکرد محصول تر همراه شاخه، عملکرد محصول تر بدون شاخه، وزن تر شاخه، عملکرد محصول خشک، وزن تر صد حبه و وزن خشک صد حبه) و کیفی گیاه درصد مواد جامد محلول، اسیدیته و مقدار آنتوسیانین) داشت. بیشترین عملکرد میوه تر و خشک در آخرین تاریخ برداشت حاصل شد. همچنین با ،pH) میوه روندی افزایشی و اسیدیته روندی کاهشی داشت. نتایج همبستگی نشان داد pH تاخیر در برداشت درصد مواد جامد محلول، مقدار آنتوسیانین ها و و اسیدیته همبستگی منفی وجود داشت. همچنین مقدار آنتوسیانین pH و درصد مواد جامد موجود در عصاره میوه همبستگی مثبت و بین pH که بین همبستگی مثبت و با اسیدیته همبستگی منفی نشان داد. براساس نتایج حاصله به نظر میرسد pH موجود در عصاره میوه، با درصد مواد جامد محلول و بهترین تاریخ برداشت در منطقه از نظر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک، تیمار 22 آبان ماه بود.

کلمات کلیدی

, زرشک بی دانه, تاریخ برداشت, PH, درصد مواد جامد محلول, اسیدیته, آنتوسیانین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018825,
author = {فلاحی, حمیدرضا and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مرضیه},
title = {اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-1472},
pages = {225--234},
numpages = {9},
keywords = {زرشک بی دانه، تاریخ برداشت، PH، درصد مواد جامد محلول، اسیدیته، آنتوسیانین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه
%A فلاحی, حمیدرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مرضیه
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]