پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2010-12) , صفحات (163-170)

عنوان : ( بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالی )

نویسندگان: محمدرضا نصیری , رضا ولی زاده , مجتبی طهمورث پور , علی جوادمنش , صاحب فروتنی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش ژن های کاندیدای کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین که در صفات مهم اقتصادی نظیر تولید شیر، کیفیت و کمیت گوشت و صفات رشد نقش دارند در گوسفند کردی بررسی شد. از تعداد 100 گوسفند ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کردی واقع در شیروان بطور تصادفی خونگیری بعمل هت تکثیر ناحیه چند شکل ژن های کالپاستاتین،کالپین و بتا لاکتوگلوبولین انجام (PCR) از خون و واکنش زنجیره پلی مراز DNA آمد. استخراج انجام RsaI و NcoI گرفت. واکنش های هضم آنزیمی قطعات تکثیر شده ژنهای کالپاستاتین و بتا لاکتوگلوبولین بترتیب بوسیله آنزیمهای محدود گر 0/ 0 و 49 / ژن بتا لاکتوگلوبولین بترتیب 51 B و A 0 و برای آللهای / 0 و 12 / ژن کالپاستاتین در این نژاد بترتیب 88 N و M گردید. فراوانی آللهای 0 بود . / 0 و 04 / به ترتیب 96 b و a استفاده شد و فراوانی آللهای SSCP بدست آمد. برای بررسی چند شکلی های تک نوکلئوتیدی ژن کالپین از روش تعادل هاردی - واینبرگ را برای هر سه جایگاه ژنی کالپاستاتین و بتالاکتوگلوبولین و کالپین در جمعیت مورد مطالعه نشان داد . متوسط χ آزمون 2 0 به دست آمد. / 0 و 50 /08 ،0/ هتروزیگوسیتی برای جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتا لاکتوگلوبولین بترتیب 21

کلمات کلیدی

, گوسفند کردی, کالپاستاتین, کالپین, بتا لاکتوگلوبولین, چند شکلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018827,
author = {نصیری, محمدرضا and ولی زاده, رضا and طهمورث پور, مجتبی and جوادمنش, علی and فروتنی فر, صاحب},
title = {بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-3106},
pages = {163--170},
numpages = {7},
keywords = {گوسفند کردی، کالپاستاتین، کالپین، بتا لاکتوگلوبولین، چند شکلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالی
%A نصیری, محمدرضا
%A ولی زاده, رضا
%A طهمورث پور, مجتبی
%A جوادمنش, علی
%A فروتنی فر, صاحب
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2010

[Download]