پنجمین سمینار علمی سراسری دانشجویان , 1996-05-12

عنوان : ( اثر پتانسیل های مختلف محلول کلرور سدیم بر جوانه زنی بذر گندم رقم فلات )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , کاظم قاسمی گلعذانی , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چهار تیمار پتانسل اسمزی 0، 5-، 10- و 15- بار محلول کلرور سدیم در چهار تکرار روی جوانه زنی بذور گندم رقم فلات در داخل پتری دیش تست شدند. نتایج نشان دادند که محلول دارای پتانسیل 15- بار به طور بسیار معنی داری درصد جوانه زنی و میانگین سرعت جوانه زنی را کاهش داد...

کلمات کلیدی

, پتانسیل اسمزی, کلرور سدیم, رقم فلات, میانگین سرعت جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018832,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and کاظم قاسمی گلعذانی and نصیری محلاتی, مهدی and بنایان اول, محمد},
title = {اثر پتانسیل های مختلف محلول کلرور سدیم بر جوانه زنی بذر گندم رقم فلات},
booktitle = {پنجمین سمینار علمی سراسری دانشجویان},
year = {1996},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پتانسیل اسمزی، کلرور سدیم، رقم فلات، میانگین سرعت جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر پتانسیل های مختلف محلول کلرور سدیم بر جوانه زنی بذر گندم رقم فلات
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A کاظم قاسمی گلعذانی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A بنایان اول, محمد
%J پنجمین سمینار علمی سراسری دانشجویان
%D 1996

[Download]