بیستمین همایش بین المللی خلیج فارس , 2010-11-22

عنوان : ( ناهمانندی برداشت های ذهنی از مفهوم تهدید به منزله عامل واگراییِ کشورهای خلیج فارس )

نویسندگان: محمدجواد رنجکش , محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درنظام های منطقه ای، عوامل همگرا و واگرای چندی وجود دارد.آن چه در دیدگاه های مادی گرایانه، عوامل همگرا یا واگرا تلقی می گردد، متغیرهای عینی/ تجربی هستند. امّا، در نظریه های معناگرای صرف، اشتراکات و اختلافات، ذهنی/ بیناذهنی به شمار می روند. در این میان، نظریه هایی چون سازه انگاری اجتماعی، که هوادارانش، به زعم خود، راه میانه ای را در تحلیل سیاست بین الملل می پویند، بر نقش عوامل مادی/ معنایی به صورت همزاد، تأکید می ورزند. در نظام منطقه ای خلیج فارس، با وجود تشکیل شورای همکاری، اجماع یکسانی درباره موضوعات مشترک همچون تهدید، میان هشت کشور منطقه وجود ندارد. در واقع، بیش از آن که احساس تهدید از سوی کشورهای منطقه را بتوان به عوامل ملموس وعینی نسبت داد، این احساس، ناشی از ذهنیت و برداشت های متفاوت دولت های منطقه از واقعیت های بیرونی است. در سالیان اخیر، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، سه عامل ایران، تروریسم و عراق را به عنوان عوامل تهدیدزا تلقی نموده اند؛ در حالی که ایران وعراق به شیوه های گوناگون، بر حضور نیروهای فرامنطقه ای و دخالت آن ها به مثابه تهدید، تأکید دارند. نگارندگان تلاش می کنند در این مقاله نشان دهند که مجموع برداشت ها و ذهنیت های ناهمانند در باب تهدید، می تواند به عنوان یکی از عوامل واگرایی میان کشورهای منطقه خلیج فارس محسوب گردد.

کلمات کلیدی

, خلیج فارس, تهدید, برداشت ذهنی, ایران, عراق, نیروهای خارجی, واگرایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018841,
author = {رنجکش, محمدجواد and خلیلی, محسن},
title = {ناهمانندی برداشت های ذهنی از مفهوم تهدید به منزله عامل واگراییِ کشورهای خلیج فارس},
booktitle = {بیستمین همایش بین المللی خلیج فارس},
year = {2010},
location = {بندرعباس, ايران},
keywords = {خلیج فارس، تهدید، برداشت ذهنی، ایران، عراق، نیروهای خارجی، واگرایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ناهمانندی برداشت های ذهنی از مفهوم تهدید به منزله عامل واگراییِ کشورهای خلیج فارس
%A رنجکش, محمدجواد
%A خلیلی, محسن
%J بیستمین همایش بین المللی خلیج فارس
%D 2010

[Download]