یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2010-07-24

عنوان : ( بررسی اثر پرایمینگ، باکتری ریزوبیوم و کود دامی بر عملکرد نخود )

نویسندگان: حمید سلیمی , حمید عباس دخت , حمید رضااصغری , احمد غلامی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر پرایمینگ، باکتری رایزوبیوم و کود دامی بر عملکرد نخود در شرایط آبی شاهرود، این آزمایش بصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با دوازده تیمار و چهار تکرار اجراء گردید. فاکتور های آزمایش شامل: .....

کلمات کلیدی

, پرایمینگ, باکتری ریزوبیوم, کود گاوی, عملکرد, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018844,
author = {حمید سلیمی and حمید عباس دخت and حمید رضااصغری and احمد غلامی and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {بررسی اثر پرایمینگ، باکتری ریزوبیوم و کود دامی بر عملکرد نخود},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پرایمینگ، باکتری ریزوبیوم، کود گاوی، عملکرد، نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر پرایمینگ، باکتری ریزوبیوم و کود دامی بر عملکرد نخود
%A حمید سلیمی
%A حمید عباس دخت
%A حمید رضااصغری
%A احمد غلامی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2010

[Download]