جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (13), شماره (4), سال (2009-11) , صفحات (159-190)

عنوان : ( شناسایی نقاط با ارزش شهری در مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دغدغه بسیاری از متخصصان و ازجمله شهر شناسان در عصر اطلاعات، ارتباطات و جهانی شدن حفظ ارزشهای شهری و چگونگی تبدیل آنها به هویت شهری است. زیرا هنوز اندیشه نفی گذشته ، در مضامین بسیاری از طرحهای توسعه شهری وجود دارد. ارزش را در ساختهای کالبدی دارای استحکام سازه ای نه در چیز دیگری جستجو می کنند. هدف این پژوهش در مرحله اول بیان مفهوم ، سلسله مراتب و اهمیت ارزشها در هویت سازی شهری با ارایه شواهدی (تصاویر و... )از عناصر کالبدی شهری جهان است. در مرحله دوم با توجه به اهمیت ارزشها و هویتهای شهری در تقویت فرهنگ محلی و ملی در عصر جهانی شدن ، ارزشهای شهری در مشهد که شدیدا در معرض محو شدن در نتیجه اقدامات گسترده نوسازی است ، با تکمیل 412 پرسشنامه از سه گروه زائران(104 نفر) ، کسبه (199 نفر )و شهروندان (109 نفر) در 12 منطقه شهرداری مشهد ، اطلاعات مربوط به ارزشهای شهری جمع آوری و نتایج با استفاده از مدلهای آماری از جمله تکنیک تحلیل اوریانس تحلیل گردید. نتایج نشان از شناسایی 53 نقطه با ارزش شهری در سه نوع الگوی پراکنش محوری(12محور) ، محوطه ای(19 مجموعه) و بنا (22 بنا)می باشد .همچنین در این مطالعه نقاط بارزش به لحاظ ماهیت موضوع به 8 موضوع تقسیم بندی شدند ، که نقاط با ارزش به لحاظ مذهبی ، گردشگری ، تجاری-بازرگانی و تاریخی در اولویت اول تا چهارم قرار گرفتند. که شامل عناصر با ارزشی مانند حرم مطهر حضرت رضا(ع) در مرحله اول ، به لحاظ مذهبی ، طرقبه به لحاظ گردشگری ، بازار رضا به لحاظ تجاری و توس به لحاظ تاریخی شد. تفاوت معنی داری بین کسبه ، شهروندان و زائران در خصوص موضوع های با ارزش (8 موضوع ) مشاهده شده است. ارزشهای گردشگری و مذهبی بین گروههای پاسخگو تفاوت معنی داری نداشته و دارای اعتبار یکسانی بودند. بنابراین می توانند در اولویت قرار گیرند. نقاط بارزش شهری دیگری مانند حمام و مسجد شاه ، سرای عزیزالله اف ، مصلی پایین خیابان و غیره وجود دارد ، که از چشم پاسخگویان پنهان مانده است. و نیاز مند توجه می باشد.

کلمات کلیدی

, شهر مشهد , شناسایی , نقاط با ارزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018845,
author = {رهنماء, محمدرحیم},
title = {شناسایی نقاط با ارزش شهری در مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2009},
volume = {13},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-1391},
pages = {159--190},
numpages = {31},
keywords = {شهر مشهد ، شناسایی ، نقاط با ارزش هویت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی نقاط با ارزش شهری در مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2009

[Download]