علوم قرآن و حدیث, دوره (83), شماره (3), سال (2009-12) , صفحات (153-174)

عنوان : ( بررسی روایات ضحضاح )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بعضی از منابع حدیثی اهل سنت روایاتی درباره کفر ابوطالب نقل شده که به روایات ضحضاح مشهور شده است. در بررسی سندی این روایات روشن می شود که این روایات اعتبار سندی ندارند؛ گذشته از آنکه از نظر محتوا نیز با هم تعارض دارند. از طرف دیگر محتوای این روایات با آیات قرآن که می گوید: در عذاب کافران تخفیفی داده نمی شود و شفاعت دیگران برای آنها بی فایده است، متعارض است. همچنین با روایات اسلامی که می گوید: شفاعت پیامبر تنها شامل مسلمانان می شود متعارض است. گذشته از آنکه با واقعیت های تاریخی از قبیل: مسلمان بودن فاطمه بنت اسد و اینکه او یازدهمین مسلمان است؛ با پیامبر اسلام بیعت کرده است؛ تا پایان عمر همسر ابوطالب بوده است؛ پیامبر دستور داد ابوطالب را غسل دهند و معاویه نیز از این روایات بعنوان نقطه ضعف آل علی(ع) استفاده نکرده است، نشان می دهد که روایات ضحضاح از پیامبر(ص) صادر نشده است. همچنین با توجه به رقابت شدید بین بنی العباس و آل علی(ع) و تلاش همه جانبه بنی العباس برای حذف آل علی(ع) از صحنه سیاسی و درگیری شدید منصور دوانقی با آل علی(ع) و اسناد تاریخی، این روایات در عصر عباسیان و توسط منصور دوانقی جعل شده است.

کلمات کلیدی

, کلیدواژگان: کفر , ضحضاح , جعل حدیث , آل علی (ع) , عباسیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018846,
author = {مرتضوی, سیدمحمد},
title = {بررسی روایات ضحضاح},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2009},
volume = {83},
number = {3},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {153--174},
numpages = {21},
keywords = {کلیدواژگان: کفر ، ضحضاح ، جعل حدیث ، آل علی (ع) ، عباسیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روایات ضحضاح
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2009

[Download]