اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10

عنوان : ( تاثیر کشت مخلوط تاخیری گندم و ذرت بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , زینت برومند رضازاده , سرور خرم دل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تاخیری گندم زمستانه و ذرت، آزمایشی در سال زراعی 87-88 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 4 نوع کشت مخلوط تاخیری گندم و ذرت شامل سه ردیف گندم + یک ردیف ذرت، سه ردیف گندم + دو ردیف ذرت، چهار ردیف گندم +دو ردیف ذرت، شش ردیف گندم و دو ردیف ذرت و کشت خالص گندم و ذرت بود. نتایج نشان داد که کشت مخلوط تاخیری تاثیر معنی داری بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن داشت. بیشترین کارایی مصرف نیتروژن برای گندم و ذرت به ترتیب 62/88 و 33/147 کیلوگرم نیتروژن دانه به ازای کیلوگرم نیتروژن بافت گیاه در الگوی سه ردیف گندم و دو ردیف ذرت مشاهده شد. بطور کلی کشت مخلوط تاخیری گندم و ذرت باعث افزایش کارایی و جذب و مصرف نیتروژن شد. به طوریکه بالاترین کارایی در مخلوط سه ردیف گندم و دو ردیف ذرت مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, کشت مخلوط تاخیری, کارایی جذب, مصرف نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018848,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and برومند رضازاده, زینت and خرم دل, سرور},
title = {تاثیر کشت مخلوط تاخیری گندم و ذرت بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کشت مخلوط تاخیری- کارایی جذب- مصرف نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کشت مخلوط تاخیری گندم و ذرت بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A برومند رضازاده, زینت
%A خرم دل, سرور
%J اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
%D 2010

[Download]