اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10

عنوان : ( تاثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر خصوصیات رشدی ذرت )

نویسندگان: سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تاثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر خصوصیات رشدی ذرت آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 87-88 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل سه نظام زراعی کم نهاده، متوسط نهاده و پر نهاده بود . نظام کم نهاده با 30 تن کود دامی و نظام کم نهاده با 30 تن کود کمپوست، بدون عملیات آماده سازی زمین و استفاده از دو بار وجین دستی، نظام متوسط نهاده شامل 15 تن کمپوست ، 150 کیلوگرم در هکتار کود اوره، دو مرتبه عملیات آماده سازی زمین و دو مرتبه پاراکوات و توفوردی، بودند. نتایج نشان داد که تاثیر مدیریت نظام زراعی بر طول و وزن ریشه و عدد کلروفیل متر ذرت معنی دار بود . بیشترین طول ریشه در نظام کم نهاده بر پایه کود دامی 2242 متر در متر مربع و کمترین میزان آن در نظام پر نهاده با 1583 متر در متر مربع مشاهده شد. بنابراین با توجه به تاثیر بسزای میزان عناصر مورد نیاز برای رشد گونه ها چنین به نظر می رسد که مدیریت صحیح چرخه عناصر در سیستم کشاورزی جهت افزایش عملکرد محصول و پایداری تولید اهمیت ویژه ای دارد.

کلمات کلیدی

, نظام زراعی, ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018849,
author = {خرم دل, سرور and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and خراسانی, رضا},
title = {تاثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر خصوصیات رشدی ذرت},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {نظام زراعی- ذرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر خصوصیات رشدی ذرت
%A خرم دل, سرور
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خراسانی, رضا
%J اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
%D 2010

[Download]