اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10

عنوان : ( اثر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر کارایی جذب و مصرف نور )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , فرنوش فلاح پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی کارایی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا آزمایشی در سال زراعی 87-88 و 88-89 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 4 نوع کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا شامل یک ردیف گندم + یک ردیف کلزا، دو ردیف گندم + دو ردیف کلزا، سه ردیف گندم +سه ردیف کلزا، چهار ردیف گندم و چهار ردیف کلزا و کشت خالص گندم و کلزا بود. نتایج نشان داد که اثر کشت مخلوط ردیفی بر راندمان مصرف تشعشع گندم و کلزا معنی دار بود. بیشترین کارایی مصرف تشعشع بر اساس عملکرد گندم و کلزا در الگوی سه ردیف گندم و سه ردیف کلزا به ترتیب با 85/0 و 60/0 گرم بر مگاژول بدست آمد . به طور کلی افزایش شاخص سطح برگ و به تبع آن افزایش پوشش گیاهی در شرایط مخلوط با کشت خالص باعث افزایش در جذب نور شد. و در نتیجه منجر به بهبود نسبت برابری زمین برای تشعشع جذب شده گردید. به طوریکه بهترین نتیجه در الگوی سه ردیف گندم و سه ردیف کلزا بدست آمد.

کلمات کلیدی

, جذب نور, کشت مخلوط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018850,
author = {کوچکی, علیرضا and خرم دل, سرور and فلاح پور, فرنوش},
title = {اثر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر کارایی جذب و مصرف نور},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {جذب نور- کشت مخلوط ردیفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر کارایی جذب و مصرف نور
%A کوچکی, علیرضا
%A خرم دل, سرور
%A فلاح پور, فرنوش
%J اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
%D 2010

[Download]