بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (1), سال (2009-10) , صفحات (13-23)

عنوان : ( ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فرزاد مندنی , حسن فیضی , شهرام امیرمرادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستمهای کشت مخلوط یکی از روش های مدیریت صح یح تو لید محصولات زراعی است که منجر به بهبود جذب و کارایی مصرف منابع توسط گیاهان میشود. با هم ین هدف به منظور ارز یابی اثرات کشت مخلوط نوار ی بر م یزان جذب و کارا یی مصرف نور ذرت و لوب یا آزم ایشی در سال 1388 در مزرعة تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در غالب طرح بلوک های کامل تصادف ی با 3 تکرار و 6 تیمار اجرا شد . تیماره ای آزم ای شی 4 و 5 رد یف کاشت ذرت و لوب یا بود . آزمایش در ی ک س ی ستم کم نهاده اجرا شد و از ،3 ، شامل کشت خالص ذرت، کشت خالص لوب یا، عرض نوار 2 7 متر عرض بود که / مصرف هر گونه مواد ش یمیایی (کودهای ش یمیایی و آفت کش ها) خود دار ی شد . هرکرت آزم ای شی به ابعاد 4 متر طول در 5 تیمارهای مورد آزما یش، به صورت جا یگزینی در آنها اعمال شد . نتایج آزمایش نشان داد که شاخص سطح برگ، م یزان جذب نور، تجمع مادة خشک و کارایی مصرف نور ذرت و لوب یا در تمام تیمارهای کشت مخلوط نسبت به تک کشتی افزایش پیدا کرد . افزایش عرض نوار در ت یماره ای کشت مخلوط 5 درصد )، م یزان / 34 و 5 / 14 درصد ) منجر به کاهش شاخ ص سطح برگ ( 2 / 8 و 5 / نسبت به ت یمار عرض نوار 2 رد یفی، به استثنا ی کارایی مصرف نور ( 3 1 درصد ) به تر تیب در ذرت و لو بیا شد. با افزایش عرض نوار مقادیر صفات نام برده در / 13 و 5 / 11 درصد ) و تجمع مادة خشک ( 1 / 20 و 2 / جذب نور ( 5 ردیف های مرکز ی نسبت به رد یف های حاشیهای کاهش ب یشتری یافت. اثرات تسه یل و تکم یلکنندگی کشت مخلوط بر صفات مورد بررس ی هم در ردیف های حاش یهای و هم در رد یفهای مرکز ی بر ای ذرت ب یشتر از لوب یا بود . میانگین کارایی مصرف نور ذرت و لوب یا در طول فصل رشد به ترت ی ب از 1 گرم بر مگاژول تشعشع فعال فتوسنتزی در تیمار عرض نوار 2 ردیفی، متغیر بود. / 1 و 15 / 0 در تیمار کشت خالص تا 94 / 1/65 و 98

کلمات کلیدی

, کشت مخلوط نواری, جذب نور, شاخص سطح برگ, مادة خشک کل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018853,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and مندنی, فرزاد and فیضی, حسن and امیرمرادی, شهرام},
title = {ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {October},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {13--23},
numpages = {10},
keywords = {کشت مخلوط نواری، جذب نور، شاخص سطح برگ، مادة خشک کل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A مندنی, فرزاد
%A فیضی, حسن
%A امیرمرادی, شهرام
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2009

[Download]