بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2009-10) , صفحات (1-10)

عنوان : ( تأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرت )

نویسندگان: سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشی در قالب طرح (Zea mays L.) بمنظور بررسی تأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرت 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد . تیمارهای - بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 88 آزمایش شامل سه نظام زراعی کم نهاده، متوسط نهاده و پرنهاده بودند. نظام کم نهاده با 30 تن کود دامی و نظام کمنهاده با 30 تن کمپوست، بدون عملیات آماده سازی زمین و وجین دستی، نظام متوسط نهاده شامل 15 تن در هکتار کمپوست، 150 کیلوگرم در هکتار اوره، دو مرتبه عملیات آماده 1 لیتر در هکتار ) و یک مرتبه وجین دستی و نظام پرنهاده شامل 300 کیلوگرم / سازی زمین و علفکش توفوردی (در مرحله پنج برگی ذرت، به میزان 5 در هکتار اوره، چهار مرتبه عملیات آماده سازی زمین و پاراکوات (بعد از کاشت، به میزان 2 لیتر در هکتار ) و توفوردی (در مرحله پنج برگی ذرت، به میزان 1/5 لیتر در هکتار ) بودند کود دامی پوسیده و کمپوست در زمان کاشت و کود شیمیایی 25 روز پس از کاشت (اوره به میزان 150 و 300 کیلوگرم در هکتار به ترتیب برای نظام های متوسط نهاده و پرنهاده ) به خاک افزوده شد . نمونهبرداری از جمعیت علف های هرز در سه مرحله ابتدا، وسط و انتهای 9/09-75/ با دامنه 00 (Solanum nigrum) فصل رشد انجام شد. نتایج نشان داد که در بین تیمارهای مختلف مدیریت نظام زراعی، تاجریزی سیاه درصد بیشترین فراوانی نسبی را نسبت به سایر گونه های علف هرز داشت . نظام کم نهاده بر پایه کود دامی بیشترین تعداد گونه علف هرز را به خود اختصاص داد . اثر مدیریت نظا مهای زراعی بر وزن خشک و شاخص های تنوع علف های هرز معنی دار بود . بیشترین و کمترین وزن خشک علف های هرز به ترتیب در نظام کم نهاده بر پایه کود دامی و نظام پرنهاده مشاهده شد . در مرحله اول، دوم و سوم نمونه برداری، بیشترین شاخص تنوع مارگالف در نظام 2) ب ه دست آمد . بیشترین / 2 و 6 /3 ،0/ 3) و کمترین میزان آن در نظام پرنهاده (به ترتیب با 8 / 5 و 3 /4 ،5/ کم نهاده بر پ ایه کود دامی (به ترتیب با 3 0) و کمترین آن در / 0 و 6 /7 ،0/ میزان شاخص تنوع شانون در مرحله اول، دوم و سوم نمونه برداری در نظام کم نهاده بر پایه کود دامی (بترتیب با 5 0) حاصل شد . دلیل کاهش تعداد و وزن خشک علف های هرز در نظام پرنهاده در مقایسه با سایر نظام ها بدلیل / 0 و 3 /4 ،0/ نظام پرنهاده (به ترتیب با 1 کنترل شیمیایی آنها در طی فصل رشد و اعمال سیستمهای خاکورزی فشرده و تراکم بالای ذرت بود.

کلمات کلیدی

, شاخص شانون, شاخص مارگالف, عملیات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018854,
author = {خرم دل, سرور and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرت},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-7713},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {شاخص شانون، شاخص مارگالف، عملیات زراعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرت
%A خرم دل, سرور
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2009

[Download]