جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (41), شماره (83), سال (2009-12) , صفحات (29-68)

عنوان : ( بررسی تطبیقی اختیار انسان در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری )

نویسندگان: زهرا رسولی , محمدکاظم علمی سولا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این نوشتار به مقایسة نظریات استاد مطهری و اسپینوزا در بارة اختیار انسان می پردازد. هدف این جستار روشن کردن شباهت ها و تفاوت های موجود در دیدگاه آن دو می باشد. این دو در مباحث مهمی نظیر عقل ، آزادی انسان، انسان ، اراده، تعریف جبر و اختیار و ملاک اختیار دارای دیدگاه های عمیقی هستند که در این مقاله به روش تطبیقی مورد بحث وبررسی قرار می گیرد

کلمات کلیدی

, عقل, شناخت, آزادی, آزادی معنوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018858,
author = {رسولی, زهرا and علمی سولا, محمدکاظم},
title = {بررسی تطبیقی اختیار انسان در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2009},
volume = {41},
number = {83},
month = {December},
issn = {2008-9112},
pages = {29--68},
numpages = {39},
keywords = {عقل، شناخت، آزادی، آزادی معنوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی اختیار انسان در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری
%A رسولی, زهرا
%A علمی سولا, محمدکاظم
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2009

[Download]