شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( بررسی مورفومتریکی زیر گونه های گونه (Veronica Anagallis-aquatica (Plantaginaceae )

نویسندگان: شیما صدیقی , حمید اجتهادی , شهریار سعیدی مهرورز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسی مورفومتریک زیر گونه های Veronica Anagallis-aquatica subsp. lysimachioides V.Anagallis-aquatica subsp. 30 نمونه هرباریومی انتخاب گردید. تعداد 21 صفت ریخت شناسی شامل ،V. Anagallis-aquatica subsp. michauxii ،oxycarpa principal component ) صفات رویشی و زایشی بطور کمی اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل چند متغیره مؤلفه اصلی نشان می دهد که صفاتی مانند ارتفاع گیاه، تعداد بذرها در هر کپسول و تعداد گلها در هر خوشه بین سه زیر گونه متمایز کننده می (analysis باشند. گروه بندی برخی از افراد هر زیر گونه در بین افراد زیر گونه های دیگر احتمالاً نشان دهنده وجود دو رگه گیری طبیعی در بین سه زیر گونه مذکور می باشد. برای اثبات فرضیه اخیر به مطالعات بیشتر نیاز است.

کلمات کلیدی

, Plantaginaceae , Veronica مورفومتریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018875,
author = {صدیقی, شیما and اجتهادی, حمید and شهریار سعیدی مهرورز},
title = {بررسی مورفومتریکی زیر گونه های گونه (Veronica Anagallis-aquatica (Plantaginaceae},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {Plantaginaceae ، Veronica مورفومتریک ،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مورفومتریکی زیر گونه های گونه (Veronica Anagallis-aquatica (Plantaginaceae
%A صدیقی, شیما
%A اجتهادی, حمید
%A شهریار سعیدی مهرورز
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]