زمین و منابع, دوره (2), شماره (1), سال (2010-1) , صفحات (65-80)

عنوان : ( بررسی تأثیر متغیرهای مورفومتری حوضه بر روی دبی حداکثر سیل در حوضه آبریز رودخانه چالوس با استفاده از روش های آماری و مدل های ریاضی )

نویسندگان: علی مقیمی , سیدرضا موسوی حرمی , احمد معتمد , حسن احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این بررسی سعی شده است احتمال وقوع سیلاب با دورة بازگشت معین در حوضه آبریز رودخانه چالوس محاسبه گردد . سپس روابط همبستگی بین و دبی سیل با متغیرهای مورفومتری حوضه آبریز مذکور بر اساس انتخاب توزیع آماری مناسب برای تخمین وپیش بینی سیل بصورت مدل های ریاضی تعیین گردد. بر اساس این مطالعات ، مشخص گردید ، ت ابع توزیع لگاریتم مناسب ترین تابع توزیع آماری منطقه برای داده های آماری ایستگا ههای حوضه و محاسبه دبی حداکثر سیلاب III پیرسون تیپ در حوضه آبریز چالوس می باشد. همچنین مشخص گردید پارامترهای مختلف مورفومتری حوضه نظیر مساحت زیرحوضه، طول آبراهه ها، تراکم زهکش، شیب زیر حوض هها و فراوانی آبراه هها روابط معن یداری را با حداکثر و دبی سیلاب در حوضه، بصورت مدل های خطی و غیر خطی نشان می دهند، که م یتواند در تخمین و پیش بینی سیل در هر یک از زیر حوض ههای حوضه آبریز چالوس نقش مهمی ایفا نماید.

کلمات کلیدی

, کلیدی: دبی حداکثرسیل, توزی عهای آماری متغیرهای مورفومتری, لوگ پیرسون تیپ 3 مد لهای ریاضی, داد ههای آماری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018897,
author = {علی مقیمی and موسوی حرمی, سیدرضا and احمد معتمد and حسن احمدی},
title = {بررسی تأثیر متغیرهای مورفومتری حوضه بر روی دبی حداکثر سیل در حوضه آبریز رودخانه چالوس با استفاده از روش های آماری و مدل های ریاضی},
journal = {زمین و منابع},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {January},
issn = {6350-2008},
pages = {65--80},
numpages = {15},
keywords = {کلیدی: دبی حداکثرسیل، توزی عهای آماری متغیرهای مورفومتری، لوگ پیرسون تیپ 3 مد لهای ریاضی، داد ههای آماری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر متغیرهای مورفومتری حوضه بر روی دبی حداکثر سیل در حوضه آبریز رودخانه چالوس با استفاده از روش های آماری و مدل های ریاضی
%A علی مقیمی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A احمد معتمد
%A حسن احمدی
%J زمین و منابع
%@ 6350-2008
%D 2010

[Download]