دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران , 2006-11-14

عنوان : ( یررسی مکانیزم و نقش ترکیب شیمیایی بر بازده ممانعت کننده های خوردگی CO2 فولاد ساده کربنی )

نویسندگان: علی خواصفر , محمدهادی مؤید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از تست های مقاومت پلاریزاسیون خطی (LPR) و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک، مکانیزم عملکرد و نقش ترکیب شیمیایی بر بازده دو نوع ممانعت کننده تجاری آلی آمینی در کنترل خوردگی CO2 فولاد ساده کربنی لوله استخراج (Tubing) چاه گاز بررسی می شود. نتایج نشان می دهد بازده ممانعت کننده ها در کنترل خوردگی CO2 نمونه فولادی به غلظت و ترکیب شیمیایی ممانعت کننده ها وابسته می باشد.تبعیت هر دو نوع ممانعت کننده از مدل جذب ایزوترم لانگ مویر (Langmuir Isotherm) و همچنین مثبت تر شدن پتانسیل خوردگی نمونه فولادی با افزایش غلظت هر یک از ممانعت کننده ها نشان می دهد مکانیزم عملکرد ممانعت کننده های آلی تجاری مورد استفاده، تغییر شیب شاخه آندی منحنی پلاریزاسیون تافل نمونه به واسطه جذب شیمیایی عوامل فعال جذبی مولکول ممانعت کننده و اخلال در واکنش های انحلال آندی نمونه فولادی می باشد. مطابق نتایج ثابت فرآیند جذب ممانعت کننده های تجاری نوع A و B به ترتیب ٠١٨/٠ و ٠٩٦/٠ می باشد که نشان می دهد ممانعت کننده نوع B به واسطه گروه عامل آمیدی به عنوان یک عامل فعال جذبی، توان جذب سطحی و قدرت ممانعت کنندگی با لاتری را دارا می باشد.

کلمات کلیدی

, خوردگی CO2, ممانعت کننده خوردگی, مقاومت پلاریزاسیون خطی, طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی, جذب ایزوترم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018924,
author = {علی خواصفر and مؤید, محمدهادی},
title = {یررسی مکانیزم و نقش ترکیب شیمیایی بر بازده ممانعت کننده های خوردگی CO2 فولاد ساده کربنی},
booktitle = {دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خوردگی CO2، ممانعت کننده خوردگی، مقاومت پلاریزاسیون خطی، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، جذب ایزوترم لانگمیر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یررسی مکانیزم و نقش ترکیب شیمیایی بر بازده ممانعت کننده های خوردگی CO2 فولاد ساده کربنی
%A علی خواصفر
%A مؤید, محمدهادی
%J دهمین کنگره مهندسین متالورژی ایران
%D 2006

[Download]