علوم دانشگاه تهران, دوره (36), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (31-46)

عنوان : ( نقش سیمانی شدن و فشردگی در میزان تخلخل ماسه سنگهای ژوراسیک میانی، در کمربند رخنمونی شمال شرق ایران )

نویسندگان: مهدی رضا پورسلطانی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند سیلیسی آواری کشف رود (ژوراسیک میانی)، در حوضه رسوبی کپه داغ، در منطقه مورد مطالعه بطور ناهم شیب بر روی سنگهای رسوبی آذر آواری تریاس (سازند سینا) و بر روی سنگهای اولترابازیک قدیمی تر قرار گرفته است . این سازند بطور هم ش یب توسط سازند کربناته مزدوران (آکسفوردین-کیمریجین) پوشیده شده است. بر اساس مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی، سه مجموعه رخساره (در قالب 12 رخساره سنگی) شناس ایی گردی ده که در مح یط رودخانه ای-دلت ایی و توربی دیتی نهشته گرد ی ده اند . ماسه سنگها بطور عمده ل یتی ک آرکوز و فلدسپات یک لیت آرنایت غنی از خرده سنگهای ولکانیکی و رسوبی هستند. مهمترین سیمانهای شناسایی شده اکسیدآهن، کربناتها (کلسیت، دولومیت، سیدریت و آنکریت)، سیلیس، کانیهای رسی (کائولن، ایلیت، سریسیت و عمدتاً کلریت)، پیریت و ندرتاً باریت است. بنابر این سیمانی شدن و فشردگی (شیمیایی و مکانیکی) می تواند از عوامل کاهنده تخلخل این سازند محسوب گردد. بر اساس مطالعات پترولوژیکی و ژئوشیمیایی، تاریخچه دیاژنتیکی ماسه سنگهای کشف رود را چنین تفسیر نموده ایم که شامل مراحل دیاژنز اولیه، دفنی عمیق و انتهایی است. بر اساس 2% می باشد. تخلخل موجود بطور عمده ثانو یه بوده که در اثر دگرسا نی / شمارش نقطه ای 150 مقطع نازک، میانگین تخلخل در حدود 7 فلدسپاتها، میکاها و خرده سنگها ی ولکانیکی، انحلال کربناتها و در برخی جاها فلدسپاتها و شکستگی حاصل شده است. ما معتقدیم که با می زان پ ایین تخلخل، ماسه سنگه ای کشف رود دار ای پتانس یل مخزنی پ ایینی می باشند . نتایج حاصل بر مبنا ی مطالعات سطح الارض ی بوده، و امکان تغییر در عمق نی ز وجود دارد . بنابر ای ن، امی دواریم که نتا یج ای ن تحقی ق بتواند در مطالعات اکتشاف ی بعد ی، در شرق حوضه کپه داغ مورد استفاده قرار گیرد

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: شمال شرق ایران, ژوراسیک میانی, تخلخل, سازند کشف رود, دیاژنز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018943,
author = {مهدی رضا پورسلطانی and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {نقش سیمانی شدن و فشردگی در میزان تخلخل ماسه سنگهای ژوراسیک میانی، در کمربند رخنمونی شمال شرق ایران},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2010},
volume = {36},
number = {1},
month = {April},
issn = {1016-1058},
pages = {31--46},
numpages = {15},
keywords = {واژه های کلیدی: شمال شرق ایران، ژوراسیک میانی، تخلخل، سازند کشف رود، دیاژنز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش سیمانی شدن و فشردگی در میزان تخلخل ماسه سنگهای ژوراسیک میانی، در کمربند رخنمونی شمال شرق ایران
%A مهدی رضا پورسلطانی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2010

[Download]