پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2010-12) , صفحات (156-162)

عنوان : ( بررسی میزان انرژی قابل استفاده چربی ها برای جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی )

نویسندگان: محمد سالار معینی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطح استفاده و درجه اشباعیت چربی ها بر میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن آن ها در جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی انجام شد. چربی حیوانی پیه، روغن پنبه دانه و سه مخلوط از این دو چربی شامل مخلوط 1 (TMEn) حاوی 25 درصد چربی حیوانی و 75 درصد روغن پنبه دانه، مخلوط 2 شامل نسبت مساوی از این دو چربی و مخلوط 3 شامل 75 درصدچربی حیوانی و این جیره های آزمایشی و جیره پایه به روش TMEn 6 و 9 درصد به یک جیره پایه اضافه شدند. میزان ، 25 درصد روغن پنبه دانه در سطوح صفر، 3 سیبالد تعیین گردید. برای انجام آزمایش 136 قطعه جوجه خروس گوشتی 42 روزه انتخاب شد و هر دو قطعه به یک قفس متابولیکی منتقل گردید . به TMEn هر تیمار 4 تکرار 2 قطعه ای اختصاص داده شد. ترکیب اسیدهای چرب و سایر خصوصیات شیمیایی چربیها نیز تعیین شد. نحوه عکس العمل چربی ها با افزایش سطح چربی کاهش یافت . اثر همکوشی که از TMEn جیره های آزمایشی در اثر افزایش سطح چربی به صورت خطی بود. میزان روی اختلاف مقدار انرژی تعیین شده چربی های مخلوط با مقدار محاسبه شده تعیین می شود در سطوح پایین چربی بیشتر بود . بهترین معادله برای با استفاده از 3 پارامتر قابلیت سوخت و ساز حقیقی ماده خشک جیره های آزمایشی، درصد اسید چرب الئیک و میزان انرژی خام چربی TMEn برآورد حاصل شد.

کلمات کلیدی

, انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی, چربی حیوانی, چربی مخلوط, روغن پنبه دانه, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018958,
author = {محمد سالار معینی and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن},
title = {بررسی میزان انرژی قابل استفاده چربی ها برای جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {156--162},
numpages = {6},
keywords = {انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی، چربی حیوانی، چربی مخلوط، روغن پنبه دانه، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان انرژی قابل استفاده چربی ها برای جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی
%A محمد سالار معینی
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2010

[Download]