آب و خاک, دوره (23), شماره (4), سال (2010-1) , صفحات (161-169)

عنوان : ( تأثیر شوری آب در روش آبیاری بارانی بر روی برخی ازپارامترهای رشد 3 رقم چمن )

نویسندگان: امین علیزاده , محمد حسین نجفی مود , سیدمحمد جوادموسوی , بهداد علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی محیط زیست باعث گردیده توجه انسان به توسعه فضای سبز هر روز افزایش یابد و یکی از اهداف مهم توسعه فضای سبز، ایجاد فضاهای زیبا و دلنشین و بدنبال آن آرامش روانی است . در این راستا چمن به عنوان مهمترین گیاه پوششی در ایجاد فضاهای سبز زیبا نقش اساسی دارد . از طرفی شوری آب و خاک در مناطق خشک و نیمه خشک از عوامل تأثیر گذار در رشد و نمو گیاهان است و به همین علت استفاده از چم نهای مقاوم به شوری یکی از راه حلهای ایجاد فضاهای سبز درون شهری در این مناطق است . این تحقیق نیز به منظور بررسی اثر آبیاری بارانی با سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر برخی از شاخص های رشد و نمو سه گونه چم ن پوا رقم بارلین، فستوکا رقم کنتاکی و لولیوم رقم اسکو ئیر در قالب بلو ک های کامل تصادفی 5 دسی زیمنس بر متر به همراه 3 رقم متفاوت چمن و هر / 2 و 3 /4 ،0/ انجام شد که در آن از 3 تیمار مختلف شوری آب آبیاری با هدایت الکتریکی 63 یک با 9 تکرار استفاده شد . پس از جمع آ وری کلیه داده های مورد نیاز در طول 7 ماه نسبت به آنالیز آنها ب ه طریق رو ش های آماری اقدام گردید . پارامترهای رشد مورد بررسی عبارت از درصد جوانه زنی، ارتفاع ساقه، وزن خشک اندام هوایی و طول ریشه بودند . کلیه مقایسات به روش آزمون چند انجام شد. نتایج نشان می دهند که ارقام مربوط به گونه های فستوکا، لولیوم و پو ا به ترتیب (LSR دامنه ای دانکن و با حداقل دامنه معنی دار (% 1 دارای بیشترین مقاومت در مقابل شوری آب آبیاری هستند. همچنین برگهای رقم پوا در تیمار شور با افزایش گرمای هوا بشدت دچار سوختگی شده و از بین رفتند.

کلمات کلیدی

, شوری آب آبیاری, آبیاری بارانی, ارقام چمن, لولیوم, فستوکا, پوا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018975,
author = {علیزاده, امین and نجفی مود, محمد حسین and جوادموسوی, سیدمحمد and علیزاده, بهداد},
title = {تأثیر شوری آب در روش آبیاری بارانی بر روی برخی ازپارامترهای رشد 3 رقم چمن},
journal = {آب و خاک},
year = {2010},
volume = {23},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4757},
pages = {161--169},
numpages = {8},
keywords = {شوری آب آبیاری، آبیاری بارانی، ارقام چمن، لولیوم، فستوکا، پوا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شوری آب در روش آبیاری بارانی بر روی برخی ازپارامترهای رشد 3 رقم چمن
%A علیزاده, امین
%A نجفی مود, محمد حسین
%A جوادموسوی, سیدمحمد
%A علیزاده, بهداد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2010

[Download]