علوم دانشگاه تهران, دوره (36), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (129-136)

عنوان : ( مطالعه الگوهای آماری و فراکتالی سیستمهای شکستگی منطقه تکنار ، ایران مرکزی بر روی نقشه رسم شده از روشهای دورسنجی )

نویسندگان: عرفان حاجی , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقشه شکستگیهای ساختاری منطقه تکنار با توجه به ویژگیهای مورفولوژیک و ساختاری مناسب، به کمک تکنیکهای دورسنجی و پردازش داده های ماهواره ای ترسیم شد. در این تحقیق ابتدا شکستگیها از نظر روند به 6 دسته هم راستا تفکیک شدند. سپس نمودارهای گل سرخی شکستگیها در 5 ناحیه کوچک از منطقه برای بررسی نحوه توزیع دستجات مختلف گسلی رسم شد . بیشترین تعداد و تنوع گسلها در مرکز و شکستگیها، تمامی آنها د ر 3 رده جداگانه از نظر طولی طبقه بندی شدند . نیز مشخص شد (L) جنوب منطقه قرار داشت . از مقایسه مقادیر طول نیز نتایج مشابهی (S) که تعداد گسلها ی هر دسته (از 6 دسته ) با افزایش طول آنها به صورت نمایی کاهش می یابد . در بررسی پارامتر فاصله (I) گرفته شد و معلوم گردید که تعداد گسلها با افزایش فاصله به طور نمایی کاهش می یابد . سپس نقشه های منحنی میزان برای 2 پارامتر شدت ترسیم گردید و مشخص شد که هردو فاکتور یاد شده در بخشهای مرکزی و جنوبی منطقه به بیشترین مقادیر خود م ی رسند . نتایج (ρ) و چگالی فوق نشان از معتبر بودن تشخیص گسلها بر اساس تکنیکهای دورسنجی دارند . در مرحله بعد، الگو ی فراکتا لی حاکم بر شکستگ یهای ساختار ی رسم شده محاسبه و نمودار مربوطه آن برا ی تمام ی قسمته ای منطقه مورد مطالعه ترس یم گردی د. تمرکز تعداد، تنوع، شدت و چگال ی گسلها در شکستگیها در بخشهای مرکزی و جنوبی تکنار می تواند بیانگر فعالیت و تاثیر (D) مرکز و جنوب منطقه، همچنین بالاتر بودن بعد فراکتالی بیشتر گسل درونه نسبت به گسل تکنار در تغییر شکل ساختاری و توسعه شکستگیهای منطقه فوق الذکر باشد. واژه های کلیدی: سنجش از دور، تحلیل آماری، دسته بندی گسل، طول (گسل)، فاصله (گسل)، شدت، چگالی، بعد فراکتالی، گسل درونه، منطقه تکنار.

کلمات کلیدی

, سنجش از دور, تحلیل آماری, دسته بندی گسل, طول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018976,
author = {عرفان حاجی and رحیمی, بهنام},
title = {مطالعه الگوهای آماری و فراکتالی سیستمهای شکستگی منطقه تکنار ، ایران مرکزی بر روی نقشه رسم شده از روشهای دورسنجی},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2010},
volume = {36},
number = {1},
month = {April},
issn = {1016-1058},
pages = {129--136},
numpages = {7},
keywords = {سنجش از دور-تحلیل آماری-دسته بندی گسل-طول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه الگوهای آماری و فراکتالی سیستمهای شکستگی منطقه تکنار ، ایران مرکزی بر روی نقشه رسم شده از روشهای دورسنجی
%A عرفان حاجی
%A رحیمی, بهنام
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2010

[Download]