اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10

عنوان : ( ارائه الگویی نوین برای برآورد محصولات ارگانیک (مطالعه موردی استان خراسان) )

نویسندگان: محمد قربانی , فهیمه غریب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه با توجه به اهمیت تولید ارگانیک محصولات در اقتصاد کشاورزی، الگویی نوین تدوین شد تا با آن میزان تولید پنبه استان خراسان را در شرایط کشت ا رگانیک برآورد شود. با استفاده از داده های مربوط به 241 کشاورز پنبهکار، تابع کاب داگلاس و مفهوم کشش، میزان تولید ارگانیک بدست آمد. در صورت حذف نهادههای شیمیایی از فرآیند تولید (کشت ارگانیک) میزان پنبه به اندازه 2/34 درصد کاهش مییابد. کاهش تولید پنبه ارگانیک در مزارع بزرگتر بیش از سایر مزارع است.

کلمات کلیدی

, ارگانیک, خراسان, تابع تولید,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018981,
author = {قربانی, محمد and غریب, فهیمه},
title = {ارائه الگویی نوین برای برآورد محصولات ارگانیک (مطالعه موردی استان خراسان)},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {ارگانیک، خراسان، تابع تولید، کشش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه الگویی نوین برای برآورد محصولات ارگانیک (مطالعه موردی استان خراسان)
%A قربانی, محمد
%A غریب, فهیمه
%J اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
%D 2010

[Download]